ECDL logo ICDL zrcadlo

Certifikát ECDL Start

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) je základní mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Certifikát ECDL Start

Certifikát vychází především z evropských standardů a zvyklostí. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá většinu hlavních oblastí a základních kompetencí vzdělávacího rámce DIGCOMP a je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Podmínky vydání certifikátu

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit čtyři zkoušky z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od první do čtvrté úspěšně složené zkoušky nesmí být delší než 3 roky. Moduly M3 a M4 lze nahradit pokročilými moduly AM3, resp. AM4. Množina modulů, ze kterých je možné vybírat, není uzavřená a může se v budoucnu rozšiřovat.

Mouduly certifikátu ECDL Start

Certifikát ECDL Start je v některých zemích světa nazýván „ECDL Base Certificate” a má časově neomezenou platnost.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.