Srovnání kompetencí evropského rámce DIGCOMP 2.0 s mezinárodně standardizovanými sylaby konceptu ECDL / ICDL

Cílem projektu Evropské komise DIGCOMP bylo zmapování existujících vzdělávacích systémů v oblasti digitálních znalostí a dovedností a vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce. Závěrečná studie projektu (včetně update DIGCOMP 2.01) definuje pět hlavních oblastí, které považuje za nejdůležitější pro dosažení digitální gramotnosti obyvatelstva. Koncept ECDL a jeho vzdělávací programy byl jedním z významných systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP zpracovány a vyhodnocovány.

Koncept ECDL / ICDL nově zahrnuje samostatný program s názvem ECDL DIGCOMP, který umožňuje ověřit dosažení digitálních kompetencí stanovených tímto rámcem prostřednictvím standardizovaných zkoušek. Podobně jako v jiných programech konceptu ECDL / ICDL, probíhají tyto zkoušky podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako kterékoli jiné ECDL zkoušky vycházející z odpovídajících ECDL / ICDL sylabů. Úspěšný absolvent zkoušek z programu ECDL DIGCOMP získá mezinárodně platný certifikát ECDL Profile DIGCOMP.

Moduly DIGCOMP

ECDL moduly DIGCOMP 1 - Information and data literacy, DIGCOMP 2 - Communication and collaboration, DIGCOMP 3 - Digital content creation, DIGCOMP 4 – Safety a DIGCOMP 5 - Problem solving jsou určeny především pro realizaci projektů státní správy zaměřených na podporu digitální gramotnosti, jejichž vzdělávací obsah vychází z úplného mezinárodního rámce DIGCOMP. Každý modul pokrývá jednu z pěti základních oblastí tohoto rámce v základních úrovních obtížnosti. Program ECDL DIGCOMP je realizován jako celek, tj. vzdělávací kurzy pokrývají všechny moduly a jsou zakončeny pěti zkouškami z těchto modulů. Zkoušky z programu ECDL DIGCOMP probíhají naprosto stejným způsobem a řídí se stejnými mezinárodními pravidly, jako zkoušky z ostatních programů mezinárodního konceptu ECDL / ICDL. Výsledky vzdělávání a závěrečných zkoušek jsou plně měřitelné.

V následující tabulce si lze prohlédnout, jak se klíčové kompetence rámce DIGCOMP prolínají s kompetencemi jednotlivých sylabů konceptu
ECDL / ICDL:

DIGCOMP 2.0 Framework Pokrytí ECDL Sylaby
1. Informace a informační gramotnost 1.1 Prohlížení, vyhledávání a třídění
1.2 Vyhodnocování
1.3 Ukládání a zpětné využití
2. Komunikace a spolupráce 2.1 Komunikace prostřednictvím technologií
2.2 Sdílení informací a obsahu
2.3 Aktivní online občanství
2.4 Spolupráce pomocí digitálních prostředků
2.5 Netiketa
2.6 Správa digitální identity
3. Tvorba digitálního obsahu 3.1 Vytváření obsahu v různých formátech
3.2 Vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu
3.3 Autorská práva a licence
3.4 Programování
4. Bezpečnost 4.1 Ochrana zařízení
4.2 Ochrana dat a osobních údajů
4.3 Ochrana zdraví
4.4 Ochrana životního prostředí
5. Řešení problémů 5.1 Řešení technických problémů
5.2 Identifikace potřeb a schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje
5.3 Inovace a schopnost kreativního používání technologií
5.4 Identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech

Nezávislé reference třetích stran

UNESCO

UNCESCO

V roce 2018 studie statistického ústavu UNESCO (Institute for Statistics) uvedla, že mezinárodní koncept
ECDL / ICDL pokrývá evropský rámec DIGCOMP lépe, resp. komplexněji, než 8 dalších vybraných mezinárodních rámců nebo schémat digitální gramotnosti, resp. digitálních kompetencí.

UNICEF

UNICEF

Zveřejnila dokument, který navrhuje, aby tato odborná organizace OSN využila evropský rámec DIGCOMP pro tvorbu své vlastní strategie digitální gramotnosti pro děti. Tento dokument také uvádí, že mezinárodní koncept ECDL / ICDL je využíván ve 31 zemích světa jako kompetenční rámec a zdůrazňuje, že je kompatibilní s evropským rámcem DIGCOMP.

JRC EU Science Hub

JRC

V publikaci JRC DIGCOMP in Action jsou zdůrazněny dobré zkušenosti ECDL Polsko při pokrývání evropského rámce DIGCOMP moduly ECDL / ICDL, získané v rámci projektu rozvoje praktických dovedností.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.