Srovnání kompetencí DIGCOMP 2.0 s ECDL sylaby

Srovnání kompetencí evropského rámce DIGCOMP 2.0 s mezinárodně standardizovanými sylaby konceptu ECDL / ICDL

Cílem projektu Evropské komise DIGCOMP bylo zmapování existujících vzdělávacích systémů v oblasti digitálních znalostí a dovedností a vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce. Závěrečná studie projektu (včetně update DIGCOMP 2.01) definuje pět hlavních oblastí, které považuje za nejdůležitější pro dosažení digitální gramotnosti obyvatelstva. Koncept ECDL a jeho vzdělávací programy byl jedním z významných systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP zpracovány a vyhodnocovány.

Koncept ECDL / ICDL nově zahrnuje samostatný program s názvem ECDL DIGCOMP, který umožňuje ověřit dosažení digitálních kompetencí stanovených tímto rámcem prostřednictvím standardizovaných zkoušek. Podobně jako v jiných programech konceptu ECDL / ICDL, probíhají tyto zkoušky podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako kterékoli jiné ECDL zkoušky vycházející z odpovídajících ECDL / ICDL sylabů. Úspěšný absolvent zkoušek z programu ECDL DIGCOMP získá mezinárodně platný certifikát ECDL Profile DIGCOMP.

Moduly DIGCOMP

ECDL moduly DIGCOMP 1 - Information and data literacy, DIGCOMP 2 - Communication and collaboration, DIGCOMP 3 - Digital content creation, DIGCOMP 4 – Safety a DIGCOMP 5 - Problem solving jsou určeny především pro realizaci projektů státní správy zaměřených na podporu digitální gramotnosti, jejichž vzdělávací obsah vychází z úplného mezinárodního rámce DIGCOMP. Každý modul pokrývá jednu z pěti základních oblastí tohoto rámce v základních úrovních obtížnosti. Program ECDL DIGCOMP je realizován jako celek, tj. vzdělávací kurzy pokrývají všechny moduly a jsou zakončeny pěti zkouškami z těchto modulů. Zkoušky z programu ECDL DIGCOMP probíhají naprosto stejným způsobem a řídí se stejnými mezinárodními pravidly, jako zkoušky z ostatních programů mezinárodního konceptu ECDL / ICDL. Výsledky vzdělávání a závěrečných zkoušek jsou plně měřitelné.

V následující tabulce si lze prohlédnout, jak se klíčové kompetence rámce DIGCOMP prolínají s kompetencemi jednotlivých sylabů konceptu
ECDL / ICDL:

DIGCOMP 2.0 Framework Pokrytí ECDL Sylaby Poznámka
1. Informace a informační gramotnost 1.1 Prohlížení, vyhledávání a třídění M15, M7 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
1.2 Vyhodnocování M15
1.3 Ukládání a zpětné využití M15, M9, M2
2. Komunikace a spolupráce 2.1 Komunikace prostřednictvím technologií M14, M7, M17 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
2.2 Sdílení informací a obsahu M14, M7, M17
2.3 Aktivní online občanství M14, M15
2.4 Spolupráce pomocí digitálních prostředků M14, M17
2.5 Netiketa M12
2.6 Správa digitální identity M14, M12, M17
3. Tvorba digitálního obsahu 3.1 Vytváření obsahu v různých formátech M3, M4, M6, M9 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
3.2 Vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu M3, M4, M6
M9, M14, M15
3.3 Autorská práva a licence M14, M15
3.4 Programování M16, M10
4. Bezpečnost 4.1 Ochrana zařízení M12 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
4.2 Ochrana dat a osobních údajů M12, M7
4.3 Ochrana zdraví M2
4.4 Ochrana životního prostředí M2
5. Řešení problémů 5.1 Řešení technických problémů M2 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
5.2 Identifikace potřeb a schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje M14, M13
5.3 Inovace a schopnost kreativního používání technologií M6, M7
5.4 Identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech M2, M15

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.