Proč využít pro vzdělávání a certifikaci koncept ECDL / ICDL?

V čem je výjimečný?

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

Co může přinést jednotlivcům?

 • ECDL / ICDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

Co může poskytnout vzdělávací organizaci?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … o tom, že vzdělávaná osoba disponuje potřebnou úrovní přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a že je možné smysluplně navázat dalším vzděláváním
 • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ … vzdělávané osoby se vzdělávají mnohem intenzivněji, protože jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na školení, ale že budou skládat závěrečné zkoušky
 • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU … kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých vzdělávacích služeb

Co může poskytnout zaměstnavatelům?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel některého z ECDL / ICDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … digitálně gramotné či kvalifikované zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat"; ti se mohou ihned a efektivně věnovat plnění pracovních úkolů
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT … přenositelné digitální znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a možnost následně cíleně investovat do vzdělávání jen v takových oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a pro personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU PODPORU … digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.