Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Co je koncept ECDL

Přínos konceptu ECDL (European Computer Driving Licence, v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Computer Driving Licence) spočívá v tom, že prostřednictvím ECDL Sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží potřeby trhu práce a života v současné informační společnosti zejména v oblasti přenositelných digitálních kompetencí a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Svým rozsahem koncept ECDL pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se informační a komunikační technologie v pracovním i osobním životě běžně využívají.

ECDL = Definice vzdělávacího obsahu + Ověřování výsledků vzdělávání

Koncept ECDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy pro digitální začleňování EqualSkillse-Citizen. K dispozici jsou také programy zasahující částečně do oblasti specifických digitálních kompetencí, např. program Digitální fotografie nebo programy pro technické kreslení či informační systémy, ale i programy pro specifické sociální a profesní cílové skupiny.

Hloubka digitálních znalostí a dovedností

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek získají mezinárodně uznávané doklady ECDL o dosažení kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako standard.

Garance kvality procesu ECDL testování

Licenci pro šíření konceptu ECDL v České republice získala 2. června 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), členka CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením konceptu ECDL v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti (ECDL-CZ).

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL jsou nadnárodní organizace Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F ), nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu ve světě.

ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Informace o zemích zapojených do konceptu ECDL/ICDL a kontakty na oficiální stránky příslušných národních licenciátů naleznete na stránkách ECDL Foundation.

ECDL - evropský standard

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová (digitální) gramotnost a stanovit objektivní minimum digitálních znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl tyto moderní technologie, zejména na trhu práce, úspěšně, efektivně a bezpečně využívat.

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských zemí EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Dokument Evropské komise e-Skills for Jobs Manifesto 2014, který se mimo jiné zabývá způsoby podpory vzdělávání, práce s digitálními technologiemi a podporou zaměstnání v oblasti ICT, shledává koncept ECDL jako vhodný nástroj schopný významně podpořit rozvoj přenositelných digitálních znalostí a dovedností jak u studentů, tak u organizací nebo společnosti jako celku.

Mezinárodně definovaný vzdělávací obsah a jednotný způsob provádění praktických zkoušek uživatelů digitálních technologií se rychle stal standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost počítačových znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj personální politiky. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují dle ECDL Sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL zkoušek – získané ECDL certifikáty pak pomáhají absolventům při vstupu do pracovního procesu. Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro digitální vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Aktuální informace o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ECDL Foundation

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena