Logo ECDL - European Computer Driving Licence
ECDL = Definice vzdělávacího obsahu + Ověřování výsledků vzdělávání

Co je ECDL

ECDL - European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy).

Klasifikace přenositelných znalostí a dovedností

Koncept ECDL (ICDL) svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy pro digitální začleňování e-Citizen a další. K dispozici jsou také programy zasahující do oblasti specifických digitálních kompetencí, např. program Digitální fotografie nebo programy pro technické kreslení či informační systémy, ale i programy pro specifické sociální a profesní cílové skupiny.

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Garance kvality ECDL zkoušek

Licenci pro šíření konceptu ECDL v České republice získala 2. června 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), členka CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením konceptu ECDL v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj digitální gramotnosti (ECDL-CZ), kterou v rámci své společenské odpovědnosti zásadní měrou podporuje významná česká technologická společnost CertiCon a.s..

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL jsou nadnárodní organizace Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F), nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinování, podpory a rozvoje konceptu ECDL (ICDL) ve světě.

ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě.

ECDL jako celosvětový standard

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová (digitální) gramotnost a stanovit objektivní minimum digitálních znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl tyto moderní technologie, zejména na trhu práce, úspěšně, efektivně a bezpečně využívat.

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských zemí EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Mezinárodně definovaný vzdělávací obsah a jednotný způsob provádění praktických zkoušek uživatelů digitálních technologií se rychle stal standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i celého světa.

Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost digitálních znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj personální politiky. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují dle ECDL Sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou ECDL zkoušek – získané ECDL certifikáty pak pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce. Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro digitální vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Prudký rozvoj digitálních technologií donutil po roce 2014 Evropskou komisi k novému zmapování existujících vzdělávacích systémů a standardů v oblasti digitálních kompetencí obyvatelstva. Výsledkem bylo vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce DIGCOMP. Koncept ECDL a jeho vzdělávací programy byl jedním z nejvýznamnějších systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány a byl shledán jako velmi dobrý příklad, jak rámec DIGCOMP v praxi naplňovat.

Aktuální informace o použití konceptu ECDL (ICDL) v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ECDL Foundation

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena