Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Srovnání kompetencí rámce DIGCOMP 2.0 s ECDL sylaby a program ECDL DIGCOMP

Cílem projektu Evropské komise DIGCOMP bylo zmapování existujících vzdělávacích systémů v oblasti digitálních znalostí a dovedností a vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce. Závěrečná studie projektu (včetně update DIGCOMP 2.0) definuje pět hlavních oblastí, které považuje za nejdůležitější pro dosažení digitální gramotnosti obyvatelstva. Koncept ECDL a jeho vzdělávací programy byl jedním z významných systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány.

Koncept ECDL nově zahrnuje samostatný program s názvem ECDL DIGCOMP, který umožňuje ověřit dosažení digitálních kompetencí stanovených tímto rámcem prostřednictvím standardizovaných zkoušek. Podobně jako v jiných programech konceptu ECDL, probíhají tyto zkoušky podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako kterékoli jiné ECDL zkoušky vycházející z ECDL sylabů. Úspěšný absolvent zkoušek ECDL z programu DIGCOMP získá mezinárodně platný certifikát ECDL Profile.

DIGCOMP 1, DIGCOMP 2, DIGCOMP 3, DIGCOMP 4 a DIGCOMP 5

ECDL moduly DIGCOMP 1 - Information and data literacy, DIGCOMP 2 - Communication and Collaboration, DIGCOMP 3 - Digital content creation, DIGCOMP 4 – Safety a DIGCOMP 5 - Problem solving jsou určeny především pro realizaci projektů státní správy zaměřených na zvyšování digitální gramotnosti, jejichž vzdělávací obsah vychází z úplného mezinárodního rámce DIGCOMP. Každý modul pokrývá jednu z pěti základních oblastí tohoto rámce v základních úrovních obtížnosti. Program DIGCOMP je realizován jako celek, tj. vzdělávací kurzy pokrývají všechny moduly a jsou zakončeny pěti zkouškami z těchto modulů. Zkoušky z programu DIGCOMP probíhají naprosto stejným způsobem a řídí se stejnými mezinárodními pravidly, jako zkoušky z ostatních programů mezinárodního konceptu ECDL. Výsledky vzdělávání a závěrečných zkoušek jsou plně měřitelné.

V tabulce níže si lze prohlédnout, jak se klíčové kompetence dle rámce DIGCOMP prolínají s kompetencemi jednotlivých sylabů konceptu ECDL.

DIGCOMP 2.0 Framework Pokrytí ECDL Sylaby Poznámka
1. Informace a informační gramotnost 1.1 Prohlížení, vyhledávání a třídění M15, M7 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
1.2 Vyhodnocování M15
1.3 Ukládání a zpětné využití M15, M9, M2
2. Komunikace a spolupráce 2.1 Komunikace prostřednictvím technologií M14, M7 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
2.2 Sdílení informací a obsahu M14, M7
2.3 Aktivní online občanství M14, M15
2.4 Spolupráce pomocí digitálních prostředků M14
2.5 Netiketa M12
2.6 Správa digitální identity M14, M12
3. Tvorba digitálního obsahu 3.1 Vytváření obsahu v různých formátech M3, M4, M6, M9 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
3.2 Vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu M3, M4, M6,
M9, M14, M15
3.3 Autorská práva a licence M14, M15
3.4 Programování M16, M10
4. Bezpečnost 4.1 Ochrana zařízení M12 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
4.2 Ochrana dat a osobních údajů M12, M7
4.3 Ochrana zdraví M2
4.4 Ochrana životního prostředí M2
5. Řešení problémů 5.1 Řešení technických problémů M2 Detailnější srovnání obsahů ECDL Sylabů a kompetencí DIGCOMP 2.0 připravujeme
5.2 Identifikace potřeb a schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje M14, M13
5.3 Inovace a schopnost kreativního používání technologií M6, M7
5.4 Identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech M2, M15
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena