Postup akreditace testovací místnosti

Žadatelé o akreditaci testovací místnosti pro ECDL zkoušky

  1. Prostudujte si pečlivě obsah oficiálních stránek www.ecdl.cz, zejména sekce týkající se konceptu ECDL a vzdělávacích a certifikačních středisek.
  2. Kontaktujte pracovníky Kanceláře ECDL-CZ, u kterých můžete zjistit bližší informace, a požádejte je o sdělení identifikačního kódu (ID) a hesla pro přístup do intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ. V seznamu oficiální dokumentace na intranetu si prostudujte dokument Požadavky na vybavení testovací místnosti.
  3. Splňuje-li testovací místnost požadavky na vybavení pro ECDL zkoušky a rozhodnete-li se do akreditačního procesu vstoupit, stáhněte a vytiskněte formuláře Žádost o akreditaci testovací místnosti a Prohlášení o původu SW vybavení, vyplňte je a statutárním zástupcem žadatele podepsané zašlete klasickou poštou na adresu Kanceláře ECDL-CZ. Ostatní přílohy k žádosti o akreditaci testovací místnosti, uvedené ke konci této žádosti, můžete zaslat do Kanceláře ECDL-CZ dodatečně během akreditačního procesu.

V průběhu akreditačního procesu

  • Projednáte s pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ případné nesrovnalosti v žádosti o akreditaci testovací místnosti, doplnění podkladů k této žádosti, způsob úhrady akreditačního poplatku za testovací místnost.
  • Obdržíte fakturu na úhradu akreditačních poplatků testovací místnosti.
  • Budete kontaktováni pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ k dojednání termínu provedení akreditační návštěvy, jejímž cílem je na místě prověřit, zda vybavení budoucí testovací místnosti odpovídá požadavkům předepsaným v dokumentu Požadavky na vybavení testovací místnosti.

Žadatelům, kteří splnili všechny podmínky, tj. podali kompletní žádost o akreditaci testovací místnosti včetně dohodnutých podkladů, úspěšně absolvovali akreditační návštěvu a uhradili příslušné poplatky, bude v nejkratší možné době Kanceláří ECDL-CZ vystaven a zaslán Certifikát o akreditaci testovací místnosti.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.