ECDL - Center for Online Training and Certification in Czech Republic ( ECDL-CZ Homepage )
Logo ECDL - European Computer Driving Licence
New ECDL
 • Dovednosti pro digitální kvalifikaci
 • Dovednosti pro digitální gramotnost
 • ECDL Profile pro gymnázia
 • ECDL Profile pro odborné školy
 • ECDL Profile pro technické školy
 • ECDL Profile pro učitele ICT předmětů
 • ECDL Profile pro učitele technických předmětů
 • ECDL Profile pro učitele jazyků a ostatních předmětů
 • ECDL Profile pro zaměstnance - úředníka
 • ECDL Profile pro zaměstnance - technikao
 • ECDL Profile pro zaměstnance - vedoucího
 • ECDL Profile pro zaměstnance - prodejce
 • ECDL Profile pro zaměstnance - řemeslníka

Vítejte na stránkách mezinárodního konceptu ECDL v České republice

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za výukový obsah a obsah zkušebních otázek a úkolů odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování - ECDL Foundation (ECDL-F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ECDL Foundation poskytuje licenci k provozování ECDL testování národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je mimo jiné oprávněna vydávat úspěšným absolventům zkoušek ECDL certifikáty.

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal dne 14. dubna 2014 seminář na téma Jednotné zkoušky ECDL. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, ředitelé vybraných škol a další odborníci z oblasti školství. Seminář zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář, Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, seminář moderoval. Byl zde představen Koncept ECDL v mezinárodním měřítku, jeho využití v českém školství, zkušenosti s jeho využíváním při výuce ICT dovedností, uplatnění absolventů na trhu práce, využití při maturitních zkouškách i v rámci zvyšování kompetencí pedagogického sboru. Program semináře je ke stažení "zde".

O konceptu ECDL v mezinárodních souvislostech pohovořila prof. RNDr. Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., její prezentaci lze stáhnout "zde". Jakým způsobem se již ECDL v českém školství využívá přiblížil Ing. Jiří Chábera, prezentace je k dispozici "zde". Jak jsou v oblasti ICT připraveni na studium na VŠ absolventi SŠ prezentoval Mgr. Ing. Vladimír OČENÁŠEK, jeho prezentace je ke stažení "zde". Jaké jsou ICT znalosti a dovednosti českých žáků a učitelů podle výsledků ECDL zkoušek prezentoval Ing. Jiří Chábera, jeho prezentace je k dispozici "zde". Fotografie ze semináře najdete na webových stránkách Senátu PČR.

Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro území ČR zcela nový mezinárodní modul M14 - Spolupráce a sdílení informací na internetu (Online Collaboration), který se řadí mezi tzv. „Standardní moduly" programu ECDL Core a je určen pro širokou veřejnost.

Tento modul reaguje na vývoj mobilních technologií, cloudových a dalších internetových služeb a jejich užití jak v běžném životě, tak v profesní praxi. Mezinárodně platnou zkoušku z tohoto modulu je možné realizovat na testovací platformě libovolných Windows / Google Chrome + Google Disc + Google Calendar (další platformy budou následovat). Při zkoušce je také využíváno webové prostředí simulující sociální médium, webovou konferenci, výukové prostředí a chytrý telefon.

Dovednosti a znalosti
Certifikát ECDL Start
Certifikát ECDL a plastová karta
Certifikát ECDL Advanced
Certifikát ECDL Expert a plastová karta
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2014 ČSKI. Všechna práva vyhrazena