Postup akreditace vzdělávací a certifikační střediska

Níže uvedený postup akreditace vzdělávací a certifikační střediska (pobočky) vychází z předpokladu, že žadatel již disponuje akreditovanou testovací místností, případně akreditovaným testerem. Pokud tomu tak není, postupujte současně dle těchto instrukcí a instrukcí (akreditační postup) pro akreditaci testovací místnosti, případně akreditaci testera.

Žadatelé o akreditaci vzdělávací a certifikační střediska (pobočky) pro ECDL zkoušky

  1. Prostudujte si pečlivě obsah oficiálních stránek www.ecdl.cz, zejména sekce týkající se konceptu ECDL a vzdělávacích a certifikačních středisek.
  2. Kontaktujte pracovníky Kanceláře ECDL-CZ, u kterých můžete zjistit další informace, a požádejte je o sdělení identifikačního kódu (ID) a hesla pro přístup do intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ. V seznamu oficiální dokumentace na intranetu si prostudujte dokumenty Požadavky na vybavení vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky), návrh Smlouvy o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (Dodatek pro pobočku).
  3. Splňujete-li požadavky na vybavení vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky) pro ECDL zkoušky a rozhodnete-li se do akreditačního procesu vstoupit, vytiskněte si formuláře Žádost o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky) a Prohlášení o zaměstnancích, vyplňte je a statutárním zástupcem žadatele podepsané zašlete klasickou poštou na adresu Kanceláře ECDL-CZ. Ostatní přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky), uvedené ke konci této žádosti, můžete zaslat do Kanceláře ECDL-CZ dodatečně během akreditačního procesu.

V průběhu akreditačního procesu

  • Projednáte s pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ případné nesrovnalosti v žádosti o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky), doplnění podkladů k této žádosti, způsob úhrady akreditačních poplatků vzdělávacího a cía (pobočky).
  • Od pracovníků Kanceláře ECDL-CZ obdržíte elektronickou poštou "personifikovanou" smlouvu (v případě pobočky Dodatek ke smlouvě) a tuto Smlouvu podepsanou statutárním zástupcem žadatele (Dodatku) zašlete klasickou poštou zpět na adresu Kanceláře ECDL-CZ.
  • Obdržíte fakturu na úhradu akreditačních poplatků vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky).
  • Zaměstnanci budoucího vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky) uvedení v žádosti o akreditaci absolvují předepsaná školení (testeři v rámci odborné přípravy testerů).
  • Budete kontaktováni pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ k dojednání termínu akreditační návštěvy, jejímž cílem je na místě prověřit, zda vybavení budoucího vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky) odpovídá všem požadavkům předepsaným v dokumentu Požadavky na vybavení vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky).

Žadatelům, kteří splnili všechny podmínky, budou v nejkratší možné době zaslány podepsané Smlouvy o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (Dodatku ke Smlouvě), odpovídající Certifikáty o akreditaci a základní přístupová práva k informačnímu systému WASET.

Datum vystavení Certifikátu o akreditaci vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky) je určující pro počátek platnosti roční licence akreditovaného vzdělávacího a certifikačního střediska (pobočky). Do několika dnů od tohoto data obdrží akreditované vzdělávací a certifikační středisko (pobočka) fakturu na úhradu licenčního poplatku pro první rok platnosti licence.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.