Postup akreditace testovacího střediska

Níže uvedený postup akreditace testovacího střediska (pobočky) vychází z předpokladu, že žadatel již disponuje akreditovanou testovací místností, případně akreditovaným testerem. Pokud tomu tak není, postupujte současně dle těchto instrukcí a instrukcí (akreditační postup) pro akreditaci testovací místnosti, případně akreditaci testera.

Žadatelé o akreditaci testovacího střediska (pobočky) pro ECDL testování

  1. Prostudujte si pečlivě obsah oficiálních stránek www.ecdl.cz, zejména sekce týkající se konceptu ECDL a testovacích středisek.
  2. Kontaktujte pracovníky Kanceláře ECDL-CZ, u kterých můžete zjistit další informace, a požádejte je o sdělení identifikačního kódu (ID) a hesla pro přístup do intranetu pracovní skupiny ECDL-CZ. V seznamu oficiální dokumentace na intranetu si prostudujte dokumenty Požadavky na vybavení testovacího střediska (pobočky), návrh Smlouvy o akreditaci testovacího střediska (Dodatek pro pobočku).
  3. Splňujete-li požadavky na vybavení testovacího střediska (pobočky) pro ECDL testování a rozhodnete-li se do akreditačního procesu vstoupit, vytiskněte si formuláře Žádost o akreditaci testovacího střediska (pobočky) a Prohlášení o zaměstnancích, vyplňte je a statutárním zástupcem žadatele podepsané zašlete klasickou poštou na adresu Kanceláře ECDL-CZ. Ostatní přílohy k žádosti o akreditaci testovacího střediska (pobočky), uvedené ke konci této žádosti, můžete zaslat do Kanceláře ECDL-CZ dodatečně během akreditačního procesu.

V průběhu akreditačního procesu

  • Projednáte s pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ případné nesrovnalosti v žádosti o akreditaci testovacího střediska (pobočky), doplnění podkladů k této žádosti, způsob úhrady akreditačních poplatků testovacího střediska (pobočky).
  • Od pracovníků Kanceláře ECDL-CZ obdržíte elektronickou poštou "personifikovanou" smlouvu (v případě pobočky Dodatek ke smlouvě) a tuto Smlouvu podepsanou statutárním zástupcem žadatele (Dodatku) zašlete klasickou poštou zpět na adresu Kanceláře ECDL-CZ.
  • Obdržíte fakturu na úhradu akreditačních poplatků testovacího střediska (pobočky).
  • Zaměstnanci budoucího testovacího střediska (pobočky) uvedení v žádosti o akreditaci absolvují předepsaná školení (testeři v rámci odborné přípravy testerů).
  • Budete kontaktováni pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ k dojednání termínu akreditační návštěvy, jejímž cílem je na místě prověřit, zda vybavení budoucího testovacího střediska (pobočky) odpovídá všem požadavkům předepsaným v dokumentu Požadavky na vybavení testovacího střediska (pobočky).

Žadatelům, kteří splnili všechny podmínky, budou v nejkratší možné době zaslány podepsané Smlouvy o akreditaci testovacího střediska (Dodatku ke Smlouvě), odpovídající Certifikáty o akreditaci a základní přístupová práva k informačnímu systému WASET.

Datum vystavení Certifikátu o akreditaci testovacího střediska (pobočky) je určující pro počátek platnosti roční licence akreditovaného testovacího střediska (pobočky). Do několika dnů od tohoto data obdrží akreditované testovací středisko (pobočka) fakturu na úhradu licenčního poplatku pro první rok platnosti licence.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.