Ukázkové testové úlohy a cvičné testy

Základním zdrojem informací o digitálních znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL zkoušek, jsou ECDL Sylaby. Přitom platí, že pokud nějaké znalosti nebo dovednosti v příslušném ECDL Sylabu uvedeny nejsou, pak nesmí být předmětem ECDL zkoušky z příslušného modulu. Přesto se celá řada zájemců o ECDL certifikaci potřebuje předem seznámit s tím, jak vypadají praktické testové úlohy, případně si některé z těchto úloh ze cvičných důvodů „fyzicky“ vyzkoušet.

Z výše uvedených důvodů na této stránce naleznete u každého ECDL modulu tři příklady „ostrých“ praktických úkolů s tím, že v pořadí první praktický úkol je možné z pohledu obtížnosti zařadit mezi jednodušší, druhý mezi běžné a třetí mezi obtížnější praktické úkoly.

Kromě příkladů ostrých praktických úkolů jsou u některých modulů k dispozici také cvičné testy pro ty zájemce, kteří k získání sebedůvěry potřebují úkoly procvičovat. Tyto cvičné testy mají významně menší rozsah než testy ostré, obsahují jen vybrané druhy testových úloh a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce, které jsou součástí ostrých testů.

Modul M346 Práce s webovými aplikacemi

Zcela praktický test pokrývá základní dovednosti nezbytné pro smysluplné používání jednoduchých webových kancelářských aplikací pro práci s textem, tabulkami a s prezentacemi. Využívá přitom běžných webových úložišť a webových prohlížečů. Test je připraven jak pro prostředí webových aplikací Google, tak pro prostředí webových aplikací Microsoft.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M27 Práce s počítačem a internetem

Větší část tohoto testu tvoří elementární praktické úkoly zaměřené na práci se soubory a složkami, na běžné funkce operačního systému Windows a na základní dovednosti spojené s využíváním elektronické pošty a internetu. Teoretické otázky se lehce dotýkají znalostí potřebných pro ovládání počítače, přídavných zařízení a operačního systému Windows, včetně webového prohlížeče. Testovací prostředí využívá běžné webové prohlížeče, webová úložiště a webové nástroje

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M15 Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Test je zaměřen na znalosti a dovednosti spojené s vyhledáváním informací na internetu a především na tzv. kritické myšlení spojené s vyhodnocováním nalezených informací. Řada testových úloh je formulována tak, že testovaná osoba musí rozhodnout, která z popsaných alternativních ukázek webových stránek lépe splňuje kritéria důvěryhodnosti, úplnosti, objektivity, přesnosti, přínosnosti nebo aktuálnosti obsahu. Asi polovinu testových úloh tvoří teoretické otázky týkající se pochopení pojmu informace a různých podob informací. Jako testovací prostředí se využívají nejběžnější webové prohlížeče.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M14 Spolupráce a výměna informací na internetu

Test pokrývá znalosti a dovednosti související s používáním webových úložišť a webových kalendářů, sdílení dokumentů, plánování a sdílení událostí, včetně práce s pozvánkami na tyto události. Asi třetinu testových úloh tvoří teoretické otázky zaměřené převážně na zaužívanou terminologii, sdílení a bezpečnost informací na internetu. Test je zpracován jak pro prostředí webových aplikací Google, tak pro prostředí webových aplikací Microsoft. Část testových úloh se plní v simulované webové aplikaci s využitím různých webových prohlížečů.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M12 Bezpečné používání informačních technologií

Převážnou část testu tvoří teoretické otázky zaměřené na znalost zaužívané bezpečnostní terminologie a pochopení základních principů a typických znaků nejběžnějších podvodných technik. Několik testových úloh využívá cvičnou bezdrátovou síť a několik úloh je zaměřeno na práci se zavirovanými dokumenty, antivirovými a zálohovacími/archivačními nástroji. Test není zaměřen na používání konkrétní aplikace. Zadání testu je proveditelné v prostředí Windows využívajícím celou řadu antivirových řešení, webových prohlížečů i kancelářských nástrojů.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M7 Práce s internetem a komunikace

Přibližně dvě třetiny testu tvoří praktické úkoly zaměřené na plnohodnotnou práci s elektronickou poštou a na práci s webovými prohlížeči a vyhledávači. Část testových úloh je plněna v simulované webovém prostředí. Teoretické otázky se týkají znalosti zaužívané terminologie a základů kybernetické bezpečnosti. Zadání testu je přizpůsobeno pro prostředí všech desktopových verzí poštovního programu Outlook, ale i pro otevřenou poštovní aplikaci Thunderbird. Použití všech běžných webových prohlížečů je samozřejmostí.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M4 Práce s tabulkami

Plně praktický aplikační test pokrývající znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí nejběžnějších jednoduchých funkcí desktopových verzí tabulkových procesorů. Jako testovací prostředí je možné zvolit různé verze Microsoft Excel, OpenOffice nebo LibreOffice Calc.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M3 Zpracování textu

Zcela praktický aplikační test pokrývající všechny znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí nejpoužívanějších funkcí desktopových verzí textových editorů. Jako testovací prostředí je možné zvolit různé verze Microsoft Word, OpenOffice nebo LibreOffice Writer.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M2 Práce s počítačem a správa souborů

Přibližně dvě třetiny testu tvoří praktické úkoly zaměřené na nejběžnější potřeby při práci s počítačem, běžným příslušenstvím a operačním systémem Windows. Důraz je kladen na práci se soubory a složkami. Teoretické otázky se týkají znalosti zaužívané terminologie v oblasti počítačového vybavení a operačního systému. Zadání testu je připraveno pro všechny verze operačního systému Windows, běžné počítače a příslušenství.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M19 Robotika

Převážně praktický test zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení robotiky, jako průřezové disciplíny. Velkou část praktických úkolů tvoří řešení robotických situací, ke kterým je zapotřebí elementární znalost mechaniky, matematiky, fyziky a elektrotechniky. Většina teoretických otázek se týká základních stavebních prvků robotů. Praktické úkoly jsou přizpůsobeny pro různé druhy běžně používaných robotických stavebnic (vozítek) a pro desktopové a webové blokové programovací jazyky (výjimečně i pro řádkové programovací jazyky).

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M17 Využívání digitálních technologií v marketingu

Menší část testu je praktická a zabývá se dovednostmi spojenými s webovými prezentacemi a prezentacemi na sociálních médiích. Test využívá jak reálného, tak simulovaného webového prostředí. Pro část praktických úkolů je používán Facebook a různé webové prohlížeče. Teoretické otázky jsou zaměřeny především na pochopení základních principů různých technik digitálního marketingu a na znalost zaužívané terminologie.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M16 Informatické myšlení a programování

Převážně praktický test pokrývající znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení základních principů programování a algoritmické logiky. Praktické úkoly obsahují požadavky na úpravy nebo opravy předpřipraveného programového kódu a požadavky na využití konkrétních technik při řešení problémů. Pro plnění některých úkolů je nutná znalost vývojových diagramů a pseudokódu. Teoretické otázky se týkají běžně používaných technik a pochopení životního cyklu programu. Test je připraven pro prostředí běžně využívaných vybraných řádkových programovacích jazyků.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M13 Plánování projektů

Převážnou část testu tvoří praktické úkoly zaměřené na využívání běžných programových nástrojů pro projektové plánování. Pro plnění úkolů je potřebná znalost základních principů projektového řízení, Ganttova diagramu, plánování času, lidských a materiálních zdrojů. Zadání testu je dostupné pro starší verze Microsoft Project, ale i pro programy s otevřenou licencí.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M10 Tvorba webových stránek

Většina z testových úloh je praktická, zaměřená na pochopení základů programování webových stránek. Test je připraven jak pro prostředí desktopových WISIWIG editorů, tak pro prostředí řádkových editorů a libovolných webových prohlížečů. Varianty testů přizpůsobených pro použití řádkových editorů jsou časově náročnější a jejich úspěšné zvládnutí vyžaduje rutinní znalost práce s vybraným řádkovým editorem. Zadání testu není specializované na zvládnutí konkrétního HTML standardu.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků

Většina z testových úloh jsou praktické úkoly zaměřené na dovednosti spojené s tvorbou a úpravami rastrové grafiky. Test obsahuje malý počet teoretických otázek, které se týkají znalosti grafických formátů, barvových modelů nebo zaužívaných grafických pojmů. Test předpokládá poměrně dobrou orientaci ve vybraném grafickém editoru, jinak je časově náročný. Zadání testu je přizpůsobeno jak pro nejrozšířenější placené grafické editory, tak pro vybrané volně dostupné otevřené nástroje.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M6 Prezentace

Plně praktický aplikační test pokrývající všechny znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí nejpoužívanějších funkcí prezentačních programů. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft PowerPoint, OpenOffice nebo LibreOffice Impress.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul M5 Použití databází

Zcela praktický aplikační test zabývající se nejběžnějšími znalostmi a dovednosti potřebnými pro používání databází. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft Access, OpenOffice nebo LibreOffice Base.

Příklady praktických testových úkolů
Cvičné testové úlohy
Modul AM8 Analýza a vizualizace dat

Téměř plně praktický test zaměřený na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů, reportovacích a vizualizačních nástrojů. Několik teoretických otázek se týká pochopení smyslu a cílů analýzy a vizualizace dat. Zadání je přizpůsobeno pro novější verze Microsoft Excel a Power BI Desktop.

Příklady praktických testových úkolů
Modul AM7 Finanční tabulky

Zcela praktický test zaměřený na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů. Svým obsahem navazuje na test z modulu AM4, který prohlubuje a rozšiřuje v oblasti finančních funkcí a nástrojů. Zadání je přizpůsobeno pro novějších verze Microsoft Excel.

Příklady praktických testových úkolů
Modul AM6 Pokročilé prezentace

Převážně praktický aplikační test pokrývající všechny znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí náročnějších funkcí prezentačních programů. Svým obsahem navazuje na test z modulu M6. Teoretické otázky se zabývají prezentací (jako procesem) a pochopením očekávání publika. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft PowerPoint.

Příklady praktických testových úkolů
Modul AM5 Pokročilé použití databází

Téměř plně praktický test zaměřený na pochopení podstaty koncepce vývoje databází a na pokročilé techniky používané pro přístup k datům v databázích a zpracování informací v nich obsažených. Svým obsahem navazuje na test z modulu M5. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft Access.

Příklady praktických testových úkolů
Modul AM4 Pokročilá práce s tabulkami

Plně praktický aplikační test pokrývající znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí obtížnějších funkcí desktopových verzí tabulkových procesorů. Svým obsahem navazuje na test z modulu M4. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft Excel.

Příklady praktických testových úkolů
Modul AM3 Pokročilé zpracování textu

Zcela praktický aplikační test pokrývající znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí většiny obtížnějších funkcí desktopových verzí textových editorů. Svým obsahem navazuje na test z modulu M3. Jako testovací prostředí je možné zvolit libovolnou verzi Microsoft Word.

Příklady praktických testových úkolů
Modul DF3 Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Přibližně čtvrtinu testových úloh tvoří teoretické otázky zaměřené na znalosti formátů, právních a technických aspektů prezentace fotografií. Praktické úkoly se převážně zabývají používáním různých úložišť a fotobank, přizpůsobováním fotografií pro různá prezentační média, nástroje nebo zařízení. Zadání testu je přizpůsobeno pro starší verze Zoner Photo Studia, galerii Zonerama a veřejně dostupné fotobanky.

Příklady praktických testových úkolů
Modul DF2 Úpravy a vylepšení digitálních fotografií

Převážně praktický aplikační test zabývající se používáním specializovaných nástrojů pro úpravy digitálních fotografií. Teoretické otázky se týkají hlavně znalostí formátů a pojmů v oblasti digitálních fotografií. Bez velmi dobré praktické znalosti vybrané verze fotografického editoru je test časově náročný. Zadání testu je přizpůsobeno pro starší verze Zoner Photo Studia.

Příklady praktických testových úkolů
Modul DF1 Správa a archivace digitálních fotografií

Převážně praktický test zabývající se používáním specializovaných nástrojů pro správu digitálních fotografií, běžných nástrojů a zařízení pro archivaci fotografií a práci s metadaty. Zadání testu je přizpůsobeno pro starší verze Zoner Photo Studia.

Příklady praktických testových úkolů

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.