Práva a povinnosti zájemců, účastníků a absolventů zkoušek ECDL

Práva a povinnosti zájemců, účastníků a absolventů zkoušek ECDL

(Práva a povinnosti účastníků zkoušek ECDL.docx, 18.01.2018)

I. Práva

 1. Účastník ECDL zkoušek (dále jen účastník) může skládat zkoušky z libovolných modulů ECDL ve vybraném akreditovaném testovacím středisku ECDL (dále jen středisko), a to třeba každý modul v jiném středisku. Přitom ne každé středisko však nabízí zkoušky ze všech ECDL modulů. Termín testování a podmínky, za kterých může účastník absolvovat zkoušku nebo zkoušky ve vybraném středisku, jsou předmětem dohody mezi účastníkem a tímto střediskem.
 2. Účastník může zakoupit potřebný osobní licenční doklad (ECDL index) u střediska, u kterého je přihlášen na zkoušky, případně přímo u administrativy ECDL-CZ.
 3. Pokud účastník ztratí ECDL index, má právo požádat středisko o vystavení duplikátu tohoto indexu, a to včetně záznamů o úspěšně vykonaných zkouškách.
 4. Účastník má právo skládat zkoušky z vybraných modulů ECDL v libovolném pořadí, a to i v případě, že u případné předchozí zkoušky neuspěl.
 5. Účastník má právo v průběhu jednoho termínu testování složit zkoušku nebo zkoušky z těch modulů ECDL, na které byl předem přihlášen.
 6. Skládá-li účastník v jednom termínu testování zkoušky z více modulů ECDL, má právo je absolvovat v pořadí, na kterém se předem s vybraným střediskem dohodl.
 7. Účastník má právo přihlásit se na každou další zkoušku z libovolného modulu ECDL až po vrácení ECDL indexu střediskem. Pokud není se střediskem dohodnuto jinak, pak má účastník právo na vrácení ECDL indexu do 7 kalendářních dnů od absolvování poslední zkoušky.
 8. Účastník má právo zvolit si pro svou zkoušku libovolnou testovací platformu (technické a programové prostředí), kterou vybrané středisko nabízí, a to pro každý konkrétní vybraný ECDL modul.
 9. Účastník má právo od zkoušky na poslední chvíli odstoupit tím, že nepřevezme zadání. Taková zkouška nebude hodnocena jako neúspěšná a nebude o ní proveden žádný záznam. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za ECDL index nebo za služby střediska.
 10. Účastník má právo kdykoliv v průběhu zkoušky tuto zkoušku ukončit. Taková zkouška bude hodnocena jako neúspěšná. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za ECDL index nebo za služby střediska.
 11. Účastník má právo být předem seznámen s konvencemi v textu zadání zkoušky, s umístěním pracovních souborů a dat, se způsobem tisku v testovací místnosti a se všemi specifickými okolnostmi a podmínkami v testovací místnosti, které mohou ovlivnit jeho schopnost úspěšně absolvovat ECDL zkoušky.
 12. Účastník má právo na 45 minut času (program ECDL Core a program Digitální fotografie), resp. na 60 minut času (program ECDL Advanced a e-Citizen) pro každou ECDL zkoušku. V případě přerušení zkoušky z důvodu výskytu účastníkem nezaviněných, ale operativně řešitelných technických nebo organizačních problémů, má účastník právo na adekvátní prodloužení tohoto časového limitu. V případě operativně neřešitelných problémů má účastník právo na náhradní zkoušku na náklady střediska.
 13. Účastník má právo kdykoli v průběhu zkoušky oslovit vedoucího testování a požádat o bližší vysvětlení zadání kterékoli úlohy, kterému nerozumí. Čas strávený konzultací zadání mu nebude započítán do celkového časového limitu zkoušky.
 14. Účastník má právo na anonymní hodnocení výsledků svých zkoušek.
 15. Účastník má automatické právo na informaci o výsledcích svých zkoušek, a to pouze v rozsahu „modul: uspěl / neuspěl“. Pokud účastník výslovně požádá středisko, má právo na informaci o % úspěšnosti z každé absolvované zkoušky.
 16. Účastník má právo na to, aby neúspěšně absolvovaná zkouška nebyla zaznamenána do ECDL indexu a aby o jeho neúspěšných výsledcích nebyla informována žádná třetí strana (pokud není předem dohodnuto jinak). Pro účely evidence a dodržení standardů kvality je neúspěšný výsledek střediskem zaregistrován pouze v informačním systému pro ECDL testování (WASET).
 17. Účastník má právo vyjádřit své připomínky nebo námitky proti postupu použitému v jeho případě či proti hodnocení výsledků své zkoušky. Připomínky nebo námitky je třeba vznést prokazatelně, tj. písemně ve středisku, kde dotčenou zkoušku absolvoval, vyšší instanci pak představuje ČSKI jako garant kvality konceptu ECDL v ČR.
 18. Pokud účastník úspěšně složí všechny zkoušky požadované pro vydání certifikátu ECDL Core, certifikátu ECDL Expert, certifikátu Digitální fotografie nebo certifikátu e-Citizen, má automaticky právo na vystavení příslušného certifikátu, aniž by o toto vystavení musel výslovně žádat. Středisko, u kterého účastník úspěšně absolvoval poslední potřebnou zkoušku, automaticky objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému účastníkovi předán prostřednictvím tohoto střediska.
 19. Pokud účastník úspěšně složí zkoušky požadované pro vydání certifikátu ECDL Start, certifikátu ECDL Profile nebo certifikátu ECDL Advanced, má právo požádat středisko o vydání příslušného certifikátu. Středisko objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému účastníkovi předán prostřednictvím tohoto střediska.
 20. Vyskytne-li se chyba v datech účastníka v některém z vydaných dokladů, má účastník právo na reklamaci, kterou musí uplatnit u střediska, které mu daný doklad předalo.
 21. Účastník má právo na zákonem stanovenou ochranu osobních údajů, které na základě své přihlášky ke zkoušce poskytne středisku.

II. Povinnosti

 1. Povinností účastníka ECDL zkoušek je ujistit se, že zkoušky organizuje středisko s platnou akreditací, že zkoušky probíhají v akreditované testovací místnosti a že zkoušky vede akreditovaný tester (středisko, testovací místnost a tester musí být zveřejněni v odpovídajícím oficiálním seznamu akreditovaných subjektů na stránkách www.ecdl.cz).
 2. Každý účastník ECDL zkoušek je povinen před absolvováním první zkoušky vlastnit příslušný (vhodný) ECDL index a pokud není předem dohodnuto jinak, uhradit středisku cenu za poskytované služby.
 3. Ztratí-li účastník svůj ECDL index, je povinen oznámit tuto skutečnost středisku, u kterého index zakoupil.
 4. Účastník musí být na každou zkoušku předem přihlášen. Žádosti účastníka, který by chtěl v průběhu termínu testování složit zkoušku z dalšího modulu, na kterou nebyl přihlášen, nelze vyhovět.
 5. Účastník zkoušek je povinen poskytnout středisku svůj písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace k ECDL zkouškám, související evidence a případného vystavení příslušných ECDL dokladů (jméno, příjmení, datum narození a pohlaví). Bez tohoto souhlasu nemůže být účastník ke zkouškám ECDL připuštěn.
 6. Účastník je před zahájením ECDL zkoušek povinen umožnit vedoucímu testování kontrolu své totožnosti. K tomuto účelu je povinen předložit platný průkaz totožnosti (pas, OP nebo ŘP) a předat platný Index ECDL. V případě zjištění závažných nesrovnalostí při kontrole dokladů má středisko právo ECDL index zadržet a účastníka ke zkoušce nepřipustit.
 7. Účastník je povinen stvrdit svým podpisem, že převzal písemné zadání testu, že je seznámen s právy a povinnostmi účastníka zkoušek ECDL.
 8. Jakmile účastník obdrží písemné zadání testu, nesmí opustit testovací místnost, jinak je jeho zkouška automaticky hodnocena jako neúspěšná. Výjimkou může být pouze krátké opuštění místnosti pod dozorem jiného akreditovaného testera, pokud je tento vedoucímu testování k dispozici.
 9. Účastník je povinen respektovat veškeré pokyny vedoucího testování, které v průběhu zkoušek vydá. Pokud účastník bude narušovat průběh zkoušky, vystavuje se nebezpečí, že vedoucí testování prohlásí jeho zkoušku za neplatnou.
 10. V průběhu zkoušky je účastník povinen pracovat pouze s materiály, které obdržel od vedoucího testování. Nesmí používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, může však nahlížet do informací poskytovaných funkcí Nápověda příslušného programového produktu použitého k testování.
 11. Účastník nesmí v průběhu zkoušky používat informace ze sítě internet, pokud není předem pro konkrétní modul stanoveno jinak.
 12. V průběhu zkoušky nesmí účastník komunikovat se svým okolím a nesmí mít k dispozici mobilní telefon nebo jakékoli jiné komunikační nebo záznamové zařízení.
 13. Praktické testové úkoly je účastník povinen vypracovávat v pořadí od prvního k poslednímu úkolu. Jednotlivé úkoly na sebe mohou navazovat.
 14. Účastník je povinen odevzdat vypracované testové úlohy do stanoveného časového limitu příslušného ECDL programu. Vypracované testové úlohy odevzdané po tomto limitu nemohou být přijaty a příslušná zkouška bude prohlášena za neplatnou.
 15. Veškeré materiály, které účastník před zkouškou obdržel, je povinen v pořádku vrátit vedoucímu testování, a to ještě před opuštěním testovací místnosti (do papírového zadání testu nesmí cokoli zapisovat). Žádná část zadání testu ani pracovních souborů nesmí být během ani po ukončení zkoušky z testovací místnosti odnesena nebo odeslána.
 16. Pro získání kteréhokoliv typu ECDL Certifikátu musí účastník úspěšně absolvovat všechny požadované zkoušky v časovém rámci kratším než 3 roky (výjimkou je pouze certifikát ECDL Profile, kde časový rámec není nijak omezen). Nejstarší úspěšně absolvované testy, které přesahují tento rámec, nelze jako podklad pro vystavení příslušného ECDL certifikátu započítat.
 17. Účastník je povinen udržovat v tajnosti všechny informace o věcném obsahu zkoušky, kterou absolvoval.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.