Práva a povinnosti zájemců, účastníků a absolventů zkoušek ECDL/ICDL v ČR

(Práva a povinnosti účastníků zkoušek ECDL.docx, 23. srpna 2023)

I. Práva

 1. Zájemce, účastník nebo absolvent certifikační zkoušky konceptu ECDL/ICDL (dále jen zkouška), resp. držitel vhodného ECDL indexu (dále jen účastník), může skládat zkoušku z libovolného modulu konceptu ECDL / ICDL (dále jen modul) ve vybraném akreditovaném vzdělávacím a certifikačním středisku ECDL (dále jen středisko), které zkoušku z vybraného modulu nabízí. Podmínky, za kterých může účastník absolvovat zkoušku ve vybraném středisku, jsou předmětem dohody mezi účastníkem a tímto střediskem.
 2. Účastník může zakoupit potřebný osobní licenční doklad ECDL (dále jen index) u střediska, u kterého je na vybranou zkoušku přihlášen, případně přímo u administrativy ECDL-CZ.
 3. Pokud účastník ztratí index, má právo požádat prostřednictvím střediska administrativu ECDL-CZ o vystavení duplikátu tohoto indexu, a to včetně záznamů o úspěšně vykonaných zkouškách. V odůvodněných případech však nemusí administrativa ECDL-CZ takové žádosti vyhovět.
 4. Účastník má právo v průběhu jednoho termínu testování složit zkoušku nebo zkoušky z těch modulů, na které byl předem přihlášen.
 5. Skládá-li účastník v jednom termínu testování zkoušky z více modulů, má právo je absolvovat v pořadí, na kterém se předem s vybraným střediskem dohodl.
 6. Účastník má právo zvolit si pro svou zkoušku z vybraného modulu libovolnou testovací platformu (technické a programové prostředí), kterou vybrané středisko nabízí.
 7. Účastník má právo být předem seznámen s konvencemi v textu zadání zkoušky, s umístěním pracovních souborů a dat, se způsobem tisku v testovací místnosti a se všemi specifickými okolnostmi a podmínkami v testovací místnosti, které mohou ovlivnit jeho schopnost zkoušku úspěšně absolvovat.
 8. Účastník má právo od zkoušky na poslední chvíli odstoupit tím, že nepřevezme zadání. Taková zkouška nebude hodnocena jako neúspěšná a nebude o ní proveden žádný záznam. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za index nebo za služby střediska.
 9. Účastník má v průběhu zkoušky právo využívat internet, avšak výhradně jen jako zdroj informací.
 10. Účastník má právo na 45 minut čistého času u zkoušky z programu ECDL Core, na 60 minut času u zkoušky z programu ECDL Advanced nebo Digitální fotografie a na 30 minut času u online zkoušky z programu ICDL Insights (asistované zkoušky z programu ICDL Digital Citizen trvají 60 minut a řídí se odlišnými pravidly než certifikační zkoušky). V případě přerušení zkoušky z důvodu výskytu účastníkem nezaviněných, ale operativně řešitelných technických nebo organizačních problémů, má účastník právo na pokračování zkoušky v rámci běžícího termínu testování. V případě operativně neřešitelných problémů má účastník právo na náhradní zkoušku na náklady střediska.
 11. Účastník má právo kdykoli v průběhu zkoušky oslovit vedoucího testování a požádat o bližší vysvětlení zadání kterékoli úlohy, kterému nerozumí. Čas strávený konzultací zadání mu nebude započítán do celkového časového limitu zkoušky.
 12. Účastník má právo kdykoliv v průběhu zkoušky tuto zkoušku ukončit. Taková zkouška bude hodnocena jako neúspěšná. Tímto rozhodnutím nevzniká účastníkovi nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za index nebo za služby střediska.
 13. Účastník má právo na anonymní hodnocení výsledků své zkoušky.
 14. Účastník má automatické právo na informaci o výsledcích své zkoušky, a to pouze v rozsahu „modul: uspěl / neuspěl“. Pokud účastník výslovně požádá středisko, má právo na informaci o úspěšnosti absolvované zkoušky v procentních bodech.
 15. Účastník má právo na to, aby neúspěšně absolvovaná zkouška nebyla zaznamenána do indexu a aby o jeho neúspěšných výsledcích nebyla informována žádná třetí strana (pokud není předem dohodnuto jinak). Pro účely evidence a dodržení standardů kvality je neúspěšný výsledek střediskem zaregistrován pouze v informačním systému pro ECDL zkoušky (WASET).
 16. Účastník má právo vyjádřit své připomínky nebo námitky proti postupu použitému v jeho případě či proti hodnocení výsledků své zkoušky. Připomínky nebo námitky je třeba vznést prokazatelnou formou na adresu střediska, kde dotčenou zkoušku absolvoval, vyšší instanci pak představuje ČSKI jako garant kvality konceptu ECDL v ČR.
 17. Pokud účastník úspěšně složí všechny zkoušky požadované pro vydání konkrétního typu ECDL certifikátu, má právo na vystavení takového certifikátu, avšak o jeho vystavení musí výslovně požádat středisko, ve kterém úspěšně absolvoval poslední zkoušku. Středisko bez zbytečného odkladu objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Za tímto účelem dočasně zapůjčí účastník středisku svůj index. Vystavený certifikát, včetně zapůjčeného indexu, je následně úspěšnému účastníkovi střediskem předán.
 18. Vyskytne-li se chyba v datech účastníka v některém z vydaných dokladů, má účastník právo na reklamaci, kterou musí uplatnit u střediska, které mu daný doklad předalo.
 19. Pokud není se střediskem dohodnuto jinak, pak má účastník právo na vrácení svého indexu do 7 kalendářních dnů od absolvování poslední zkoušky.

II. Povinnosti

 1. Povinností účastníka zkoušky je ujistit se, že zkoušku organizuje středisko s platnou akreditací, že zkouška probíhá v akreditované testovací místnosti a že zkoušku vede akreditovaný tester (středisko, testovací místnost a tester musí být zveřejněni v odpovídajícím oficiálním seznamu akreditovaných subjektů na stránkách www.ecdl.cz).
 2. Každý účastník zkoušek je povinen před absolvování zkoušky vlastnit vhodný index a pokud není předem dohodnuto jinak, uhradit středisku cenu za provedení zkoušky.
 3. Účastník musí být na každou zkoušku předem přihlášen. Žádosti účastníka, který by chtěl v průběhu termínu testování složit zkoušku z dalšího modulu, na kterou nebyl přihlášen, nelze vyhovět.
 4. Účastník zkoušky je povinen poskytnout středisku svůj písemný nebo elektronický souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace ke zkoušce, související evidence a případného vystavení příslušných ECDL dokladů (jméno, příjmení, datum narození a pohlaví). Bez tohoto souhlasu nemůže být účastník ke zkoušce připuštěn. Souhlas není nutné poskytovat opakovaně pro každou zkoušku.
 5. Účastník je před zahájením zkoušky povinen umožnit vedoucímu testování kontrolu své totožnosti. K tomuto účelu je povinen předložit platný průkaz totožnosti (pas, OP nebo ŘP). V případě zjištění závažných nesrovnalostí při kontrole dokladů má středisko právo zadržet index a účastníka ke zkoušce nepřipustit.
 6. Účastní je povinen na nezbytně nutnou dobu zapůjčit svůj index vybranému středisku, a to pro účely provedení záznamu o případně úspěšně absolvované zkoušce.
 7. Účastník je povinen stvrdit svým podpisem, že převzal písemné zadání zkoušky, že je seznámen se svými právy a povinnostmi.
 8. Jakmile účastník obdrží písemné zadání, nesmí opustit testovací místnost, jinak je jeho zkouška automaticky hodnocena jako neúspěšná. Výjimkou může být pouze krátké opuštění místnosti ze zdravotních důvodů pod dozorem jiného akreditovaného testera, pokud je tento vedoucímu testování k dispozici.
 9. Účastník je povinen respektovat veškeré pokyny vedoucího testování. Pokud bude účastník narušovat průběh zkoušky, vystavuje se nebezpečí, že vedoucí testování prohlásí jeho zkoušku za neplatnou a následně bude nucen opustit testovací místnost.
 10. V průběhu zkoušky je účastník povinen pracovat pouze s materiály, které obdržel od vedoucího testování. Tato povinnost nevylučuje právo na využívání informací z internetu.
 11. V průběhu zkoušky nesmí účastník komunikovat se svým okolím a nesmí mít k dispozici mobilní telefon nebo jakékoli jiné komunikační nebo záznamové zařízení.
 12. Účastník nesmí využívat internet pro komunikaci ani pro ukládání jakýchkoli dokumentů nebo dat.
 13. Praktické testové úkoly je účastník povinen vypracovávat v pořadí od prvního k poslednímu úkolu. Jednotlivé úkoly na sebe mohou navazovat.
 14. Účastník je povinen odevzdat vypracované testové úlohy do stanoveného časového limitu. Vypracované testové úlohy odevzdané po tomto limitu nemohou být přijaty a příslušná zkouška bude vedoucím testování prohlášena za neplatnou.
 15. Veškeré materiály, které účastník před zkouškou obdržel, je povinen v pořádku vrátit vedoucímu testování, a to ještě před opuštěním testovací místnosti. Žádná část zadání ani pracovních souborů nesmí být během ani po ukončení zkoušky z testovací místnosti odnesena nebo odeslána.
 16. Pro získání kteréhokoliv typu ECDL Certifikátu musí účastník úspěšně absolvovat všechny požadované zkoušky v časovém rámci kratším než 3 roky (výjimkou je pouze certifikát ECDL / ICDL Profile, kde časový rámec není nijak omezen). Úspěšně absolvované zkoušky, které přesahují tento rámec, nelze jako podklad pro vystavení příslušného ECDL certifikátu započítat.
 17. Účastník je povinen udržovat v tajnosti všechny informace o věcném obsahu zkoušky, kterou absolvoval.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2024 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.