Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Srovnávací zkoušky

Srovnávací zkoušky žadatelů o akreditaci testera ECDL jsou nedílnou součástí odborné přípravy budoucích testerů, kteří žádají o oprávnění samostatně hodnotit výsledky ECDL testů. Mezi hlavní části srovnávacích zkoušek patří interaktivní výklad jednotné mezinárodní metodiky hodnocení s ukázkovými příklady a praktický tréning žadatelů o akreditaci testera v hodnocení ECDL testů podle této metodiky.

Obsah SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK

  • Informační systém WASET a činnosti spojené se získáním přístupu k zadání ECDL zkoušek a pracovním souborům.
  • Struktura zadání ECDL zkoušek a činnosti spojené s přípravou zadání a pracovních souborů pro účastníky zkoušek.
  • Varianty testů, postup losování variant testů, archivace výsledků ECDL zkoušek a výběr hodnotitele.
  • Struktura testových úloh, teoretické otázky, praktické úkoly zaměřené na dosažení cíle, praktické úkoly zaměřené na cestu k cíli, otázky s otevřenou odpovědí a kreativní úkoly.
  • Granularita bodového hodnocení, bodové dotace testových úloh, alternativní přístupy k bodovému hodnocení praktických úloh.
  • Silné a slabé stránky testových úloh, rozbor závazné metodiky hodnocení, omezení metodiky hodnocení a vzorová řešení.
  • Praktický tréning v hodnocení ECDL testů modelového účastníka zkoušek, který zahrnuje hodnocení 40 testových úloh z různých modulů programu ECDL Core.
  • Interaktivní vyhodnocení výsledků praktického tréningu žadatelů o akreditaci testera ve skupině. Praktická a procesní doporučení.

Organizační pokyny

Vstupní požadavky: Srovnávacím zkouškám musí předcházet absolvování všech základních školení „Koncept ECDL”, „Informační systém WASET” a „Ekonomika a cenová politika” a úspěšné složení nejméně jedné zkoušky ECDL za ztížených podmínek (doporučeno je alespoň několik nejjednodušších zkoušek z modulů M2, M7, M3, M4).

Podklady: Před srovnávacími zkouškami je vhodné prostudovat dokument „Směrnice pro organizaci, vedení a hodnocení ECDL zkoušek …” a pracovní verzi dokumentu „Metodika hodnocení ECDL testů”, které naleznete na intranetu.

Místo: Srovnávací zkoušky se konají v prostorách společnosti CertiCon a.s., ve kterých sídlí kancelář ECDL-CZ, tj. na adrese Praha 6 - Dejvice, Evropská 2758/11 (budova „The Blox”, 8. patro).

Termín: Termín srovnávacích zkoušek si dojednejte podle svých časových možností s pracovníkem kanceláře ECDL-CZ. Vyjdeme vám maximálně vstříc. V jednom termínu jsou k dispozici maximálně 4 místa, zkoušky mají komorní charakter.

Trvání: Srovnávací zkoušky jsou časově náročné. Začínají už v 9 hodin dopoledne a končí v závislosti na výkonu účastníků obvykle kolem 18. hodiny. Zkoušky není možné organizačně urychlit nebo zkrátit, pro jejich uznání je nezbytné vydržet až do konce.

Výsledky: Vyhodnocení srovnávacích zkoušek je provedeno bezprostředně po skončení praktického tréningu. V případě fatálního neúspěchu je žadatelům nabídnuta možnost zdarma absolvovat opravné zkoušky v dalším termínu. Průměrná úspěšnost srovnávacích zkoušek přesahuje 90 %.


Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2019 ČSKI. Všechna práva vyhrazena