Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Akreditační postup

Verze ze dne 26. listopadu 2015

Žadatelé o akreditaci testera pro ECDL testování

  1. Prostudujte si pečlivě obsah oficiálních stránek ECDL-CZ, zejména sekce týkající se konceptu ECDL a testerů.
  2. Rozhodnete–li se do akreditačního procesu vstoupit, vytiskněte ze souboru oficiální dokumentace formuláře Žádost o akreditaci testera a Prohlášení o mlčenlivosti testera, vyplňte je a vlastnoručně podepsané zašlete klasickou poštou na adresu Kanceláře ECDL-CZ. Požadované přílohy žádosti o akreditaci testera můžete dodat i dodatečně, v průběhu akreditačního procesu.
  3. Zjistěte si požadavky na stránce Povinný minimální rozsah odborné přípravy.
  4. V seznamu na webu ECDL CZ si vyberete středisko s oprávněním testovat za ztížených podmínek, přihlásíte se a absolvujete zkoušky ECDL za ztížených podmínek. ECDL testování za ztížených podmínek je jednou ze tří částí odborné přípravy testerů. Obchodní podmínky testů si dohodnete s vybraným testovacím střediskem samostatně, a to včetně případných slev a vystavení odpovídajících ECDL dokladů.
  5. S pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ dohodnete termíny dalších  částí odborné přípravy testerů - tzn. srovnávacích zkoušek a příslušných školení - školení „Koncept ECDL” a školení „Informační systém WASET”.
  6. O výsledcích srovnávacích zkoušek budete informováni pracovníky Kanceláře ECDL-CZ po jejich skončení. V případě neúspěchu si stejným způsobem dohodnete vhodný opravný termín.

V průběhu akreditačního procesu

  • Projednáte s pracovníkem Kanceláře ECDL-CZ způsob úhrady akreditačního poplatku testera, poplatku za srovnávací zkoušky a poplatku za obě školení a dohodnete případné doplnění podkladů k zaslané žádosti o akreditace testera.
  • Obdržíte fakturu na úhradu výše uvedených poplatků.
  • Absolvujete tři části odborné přípravy testerů, tj. zkoušky ECDL za ztížených podmínek (ve vybraném testovacím středisku oprávněném organizovat testování za ztížených podmínek), srovnávací zkoušky a obě školení .

Žadatelům, kteří splnili všechny podmínky, bude v nejkratší možné době vystaven Certifikát o akreditaci testera ECDL.

Datum vystavení Certifikátu o akreditaci testera je určující pro počátek platnosti roční licence akreditovaného testera. Do několika dnů od tohoto data obdrží akreditovaný tester fakturu na úhradu licenčního poplatku pro první rok platnosti licence.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena