Logo ECDL - European Computer Driving Licence

Reference

25. října 2016
Firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
25. října 2016
Firma AROTECH s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky budou upřednostňovat při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. září 2016
ČSKI ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvestem, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem uspořádaly začátkem října seminář na téma „Digitální gramotnost a kvalifikace jako účinná cesta pro zvýšení efektivity práce zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku“ (aneb jak je možné účinně řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce). Účastníci semináře, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, byli seznámeni s problematikou digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a možnostmi mezinárodního konceptu ECDL. Byli také upozorněni na rozšířený fenomén hrubého podceňování potřeby tzv. přenositelných digitálních dovedností uchazečů o zaměstnání a stávajících zaměstnanců. Následně byli všichni účastníci požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky: 1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi? 2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL? 3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci? Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance a že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů.
17. května 2016
Firma Greiner Perfoam s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Současně však připomněli, že jen velmi málo uchazečů je držitelem tohoto certifikátu.
17. května 2016
Firma POLLMANN CZ patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. dubna 2016
Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou byla 21. dubna 2016 uspořádána přednáška pro personalisty a zástupce zaměstnavatelů Jihočeského kraje na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Účastníci přednášky si se zájmem vyslechli vystoupení Ing. Jiřího Chábery, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, ve kterém zazněly i informace týkající se mezinárodní klasifikace digitálních dovedností, způsobů hodnocení stavu digitálních dovedností a měření výsledků vzdělávání v této oblasti. Zároveň byly také prezentovány požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a význam digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. V průběhu přednášky Ing. Chábera upozornil také na Vládou schválenou Strategii digitální gramotnosti do roku 2020.
Následně byli účastníci přednášky, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky:
  1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi?
  2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL?
  3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci?
Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance, téměř ve 2/3 z nich účastníci připustili, že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů, a ve 1/4 z nich si vyžádali podrobnější informace ke konceptu ECDL.
31. července 2014
V letech 2010-2013 realizovalo Ministerstvo vnitra ČR projekt Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů. Do projektu se zapojilo celkem 40 správních úřadů, bylo proškoleno více než 2300 zaměstnanců a vydáno celkem 1430 osvědčení ECDL Start. Bližší informace o projektu najdete zde.
16. května 2014

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR vydal dne 14. května 2014 na své 22. schůzi usnesení, ve kterém konstatuje, že: "Mezinárodní koncept ECDL je vhodným, užitečným a standardizovaným nástrojem pro podporu digitálního vzdělávání a výuky ICT dovedností v českém školství".

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku a její pracovní skupina ECDL-CZ děkuje všem politikům, ředitelům škol, manažerům a kompetentním úředníkům MŠMT, NÚV, ČŠI a dalším odborníkům z oblasti školství, kteří se aktivně zúčastnili senátního semináře "Jednotné zkoušky ECDL" a přispěli tak k pochopení užitečnosti a efektivity konceptu ECDL v oblasti ICT vzdělávání a digitální gramotnosti a v neposlední řadě k vyjasnění představ o využitelnosti ECDL v českém školství. Zvláštní poděkování patří panu ministru Marcelu Chládkovi, který ještě jako předseda senátního výboru tento seminář inicioval a jako současný ministr školství jej neformálně podpořil.

18. dubna 2013
Příklad dobré praxe:
SŠ a VOŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice se rozhodla využít koncept ECDL nejen pro vzdělávání svých žáků, ale i pedagogů. Vyučující jdou tak svým studentům příkladem a na základě úspěšně splněných zkoušek získali certifikát počítačové gramotnosti ECDL Start nebo certifikát počítačové kvalifikace ECDL.
Současně výuka informačních technologií ve škole reflektuje sylaby ECDL a žáci dle svých oborů a rozsahu výuky ICT mají určené odpovídající oblasti ECDL, které musí v rámci studia splnit. Na základě absolvovaných zkoušek pak studenti mohou získat mezinárodní certifikát ECDL.
4. února 2013
Unie zaměstnavatelských svazů - CRA využila koncept ECDL ve dvou projektech financovaných z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost. V obou případech byli zaměstnanci školeni v rozvoji měkkých dovedností s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Konkrétně se jednalo o projekty „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ a „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických organizacích působících v oblasti zdravotnictví“ realizované realizované v letech 2009 až 2012. V rámci projektů získalo mezinárodní certifikát Start 140 zaměstnanců v oblasti zdravotnictví a 414 zaměstnanců v oblasti kultury. Získání certifikátu bylo podmíněno složením zkoušek ECDL alespoň ze čtyř oblastí práce s počítačem dle sylabů ECDL. Přípravu na zkoušky i zkoušky samotné zajistilo testovací středisko Gymnázium Postupická, Praha 4 a firma AP NETSOFT, Hradecká 7725/15, Opava.
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2016 ČSKI. Všechna práva vyhrazena