Logo ECDL - European Computer Driving Licence
facebook

Reference

2. ledna 2017
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) v Praze zahájila v prvním trimestru akademického roku 2016/2017 v rámci předmětů praktických aplikací výuku digitálních dovedností podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Dne 20.12.2016 proběhla úspěšně akreditace testovací místnosti (CZU0456) a VŠEM tak umožnila svým studentům absolvovat ECDL zkoušky na půdě školy. První zkoušky proběhnou již během ledna 2017. Garantem kvality výuky dle mezinárodních ECDL sylabů je Ing. Milan Říha, Ph.D., dlouholetý lektor/tester ECDL (CZT0596) s akreditací všech v ČR dostupných ECDL modulů. Možnost zúčastnit se výuky i mezinárodních zkoušek budou mít studenti školy ve všech trimestrech akademického roku.
25. října 2016
Firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
25. října 2016
Firma AROTECH s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky budou upřednostňovat při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem. Seminář byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. září 2016
ČSKI ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvestem, s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a Karlovarským krajem uspořádaly začátkem října seminář na téma „Digitální gramotnost a kvalifikace jako účinná cesta pro zvýšení efektivity práce zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku“ (aneb jak je možné účinně řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce). Účastníci semináře, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, byli seznámeni s problematikou digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a možnostmi mezinárodního konceptu ECDL. Byli také upozorněni na rozšířený fenomén hrubého podceňování potřeby tzv. přenositelných digitálních dovedností uchazečů o zaměstnání a stávajících zaměstnanců. Následně byli všichni účastníci požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky: 1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi? 2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL? 3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci? Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance a že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů.
17. května 2016
Firma Greiner Perfoam s.r.o. patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Současně však připomněli, že jen velmi málo uchazečů je držitelem tohoto certifikátu.
17. května 2016
Firma POLLMANN CZ patří mezi společnosti, které v rámci své personální politiky upřednostňují při výběru zaměstnanců ty uchazeče, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. Potvrdili to zástupci firmy na semináři, který upořádala Krajská hospodářská komora Jihočeského kraje a který byl zaměřen na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“.
27. dubna 2016
Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou byla 21. dubna 2016 uspořádána přednáška pro personalisty a zástupce zaměstnavatelů Jihočeského kraje na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“. Účastníci přednášky si se zájmem vyslechli vystoupení Ing. Jiřího Chábery, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, ve kterém zazněly i informace týkající se mezinárodní klasifikace digitálních dovedností, způsobů hodnocení stavu digitálních dovedností a měření výsledků vzdělávání v této oblasti. Zároveň byly také prezentovány požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a význam digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. V průběhu přednášky Ing. Chábera upozornil také na Vládou schválenou Strategii digitální gramotnosti do roku 2020.
Následně byli účastníci přednášky, personalisté a zástupci zaměstnavatelů, požádáni o zpětnou vazbu v podobě odpovědí na tři následující otázky:
  1. Potřebuje vaše firma zaměstnance, kteří jsou vybaveni odpovídajícími digitálními dovednostmi pro běžnou práci s výpočetní technikou, internetem, daty nebo informacemi?
  2. Byla by vaše firma v rámci své personální politiky ochotna pozitivně hodnotit, zohlednit nebo upřednostnit uchazeče o zaměstnání, kteří předloží některý z mezinárodních dokladů digitální gramotnosti ECDL?
  3. Máte zájem o podrobnější informace na téma: „Jak využít mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL v personální politice a/nebo vzdělávání ve vaší firmě/organizaci?
Můžeme s uspokojením konstatovat, že 100% z došlých odpovědí obsahovalo souhlas s tím, že zaměstnavatelé potřebují digitálně gramotné zaměstnance, téměř ve 2/3 z nich účastníci připustili, že by různou měrou v rámci přijímacích pohovorů zohlednili držitele některého z ECDL certifikátů, a ve 1/4 z nich si vyžádali podrobnější informace ke konceptu ECDL.
31. července 2014
V letech 2010-2013 realizovalo Ministerstvo vnitra ČR projekt Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů. Do projektu se zapojilo celkem 40 správních úřadů, bylo proškoleno více než 2300 zaměstnanců a vydáno celkem 1430 osvědčení ECDL Start. Bližší informace o projektu najdete zde.
16. května 2014

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR vydal dne 14. května 2014 na své 22. schůzi usnesení, ve kterém konstatuje, že: "Mezinárodní koncept ECDL je vhodným, užitečným a standardizovaným nástrojem pro podporu digitálního vzdělávání a výuky ICT dovedností v českém školství".

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku a její pracovní skupina ECDL-CZ děkuje všem politikům, ředitelům škol, manažerům a kompetentním úředníkům MŠMT, NÚV, ČŠI a dalším odborníkům z oblasti školství, kteří se aktivně zúčastnili senátního semináře "Jednotné zkoušky ECDL" a přispěli tak k pochopení užitečnosti a efektivity konceptu ECDL v oblasti ICT vzdělávání a digitální gramotnosti a v neposlední řadě k vyjasnění představ o využitelnosti ECDL v českém školství. Zvláštní poděkování patří panu ministru Marcelu Chládkovi, který ještě jako předseda senátního výboru tento seminář inicioval a jako současný ministr školství jej neformálně podpořil.

18. dubna 2013
Příklad dobré praxe:
SŠ a VOŠ ekonomická a zdravotnická Boskovice se rozhodla využít koncept ECDL nejen pro vzdělávání svých žáků, ale i pedagogů. Vyučující jdou tak svým studentům příkladem a na základě úspěšně splněných zkoušek získali certifikát počítačové gramotnosti ECDL Start nebo certifikát počítačové kvalifikace ECDL.
Současně výuka informačních technologií ve škole reflektuje sylaby ECDL a žáci dle svých oborů a rozsahu výuky ICT mají určené odpovídající oblasti ECDL, které musí v rámci studia splnit. Na základě absolvovaných zkoušek pak studenti mohou získat mezinárodní certifikát ECDL.
4. února 2013
Unie zaměstnavatelských svazů - CRA využila koncept ECDL ve dvou projektech financovaných z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost. V obou případech byli zaměstnanci školeni v rozvoji měkkých dovedností s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Konkrétně se jednalo o projekty „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ a „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických organizacích působících v oblasti zdravotnictví“ realizované realizované v letech 2009 až 2012. V rámci projektů získalo mezinárodní certifikát Start 140 zaměstnanců v oblasti zdravotnictví a 414 zaměstnanců v oblasti kultury. Získání certifikátu bylo podmíněno složením zkoušek ECDL alespoň ze čtyř oblastí práce s počítačem dle sylabů ECDL. Přípravu na zkoušky i zkoušky samotné zajistilo testovací středisko Gymnázium Postupická, Praha 4 a firma AP NETSOFT, Hradecká 7725/15, Opava.
6. dubna 2012
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se rozhodl v rámci své personální politiky systematicky využívat mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL. NKÚ jako orgán kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu musí udržovat vysokou úroveň vzdělání a orientace svých zaměstnanců v nejnovějších, zejména informačních a komunikačních technologiích, a proto integroval ECDL do svého vzdělávacího systému. NKÚ se tak připojil k řadě zaměstnavatelů, kteří koncept ECDL využívají k ověřování výsledků vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zvýšit efektivitu jejich práce a současně zajistit hospodárnost prostředků vynakládaných na vzdělávání.
28. března 2011
Vedení Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení v Praze - TRIVIS počínaje školním rokem 2010/2011 uznává klasifikovaný zápočet v rámci dvou předmětů všem studentům, kteří se prokáží dokladem o složení ECDL testů v rámci programu ECDL Core - Certifikátem ECDL či v rámci programu ECDL Advanced - Certifikátem ECDL Expert. Rozhodnutí vedení je přiloženo v tomto souboru. Škola TRIVIS se tak zařadila ke skupině škol s "osvíceným" vedením, které ví, jak nejlépe motivovat studenty k dosažení lepších výsledků a k získání kvalifikací, které budou pro ně dobře uplatnitelné i po opuštění řad studentů, zejména na pracovním trhu.
3. listopadu 2010
Státní plavební správa se řadu let průběžně věnuje vzdělávání svých klíčových pracovníků v oblasti práce s výpočetní technikou a pravidelně tyto pracovníky vysílá na odborná školení zakončená mezinárodními testy počítačové gramotnosti ECDL. Nezávislé a objektivní testy jsou výbornou motivací vzdělávaných osob, ale i vzdělávací organizace, pro dosažení co nejlepších výsledků vzdělávání. Referenci poskytla společnost S-Comp Centre, s.r.o..
3. listopadu 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo v rámci vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti práce s kacelářským programovým vybavením využít mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL jako objektivní a nezávisý nástroj pro ověření získaných znalostí a dovedností. Před složením odpovídajících ECDL testů absolvují vybraní zaměstnanci ministerstva e-learningové vzdělávání připravené na míru společností S-Comp Centre, s.r.o., která je jedním z nejzkušenějších testovacích středisek konceptu ECDL v ČR.
13. října 2010
Vzdělávací společnost VIA ALTA, a.s. se podílí na realizaci řady regionální individuálních vzdělávacích projektů ve spolupráci s úřadem práce v Jihlavě. V rámci projektů „Nový směr“, „Klíč ke kariéře“ a „Kariéra s dítětem“ prošli nebo projdou mezinárodními testy ECDL stovky uchazečů o certifikát počítačové gramotnosti, který jim může v budoucnu pomoci při hledání uplatnění na trhu práce. Samotný fakt, že vzdělávání je zakončeno objektivní zkouškou, významně zvyšuje úroveň samotného vzdělávání, a to jak na straně vzdělávaných osob, tak na straně vzdělávací organizace.
23. června 2010
Během let 2008 až 2009 absolvovali zaměstnanci Pozemkového fondu České republiky seriál školení zaměřených na využívání výpočetní techniky a Internetu. Tato státní instituce se rozhodla prověřit výsledky vzdělávání cca 400 svých zaměstnanců formou mezinárodních ECDL testů, které úspěšně absolvovalo více než 300 z nich. Kompletní vzdělávání včetně závěrečných ECDL testů připravila a realizovala společnost GOPAS, a.s..
3. února 2010
Akciová společnost LABEL design, etablovaný výrobce samolepících etiket, využil možností projektu "Vdělávejte se" (financovaného ESF) pro své zaměstnance, kteří absolvovali školení u společnosti S-Comp Centre, s.r.o. zakončená ECDL testy počítačové gramotnosti v rozsahu ECDL Start.
13. července 2009
Ministerstvo vnitra ČR si vybralo za standard počítačové gramotnosti mezinárodní koncept ECDL. Téměř všichni stávající zaměstnanci ministerstva, kteří při své práci využívají počítač, musí do určité doby prokázat zaměstnavateli svoji počítačovou gramotnost pomocí osvědčení ECDL Start. Pro přjímání nových zaměstnanců je počítačová gramotnost na úrovni ECDL Start podmínkou.
Tiskovou zprávu v původním znění naleznete zde.
Tiskovou zprávu k průběhu projektu z roku 2012 najdete zde.
23. května 2009
Česká farmaceutická společnost BIOMEDICA, spol. s r. o. využila pro počítačové vzdělávání svých zaměstnanců e-lerningový produkt Počítačové školy GOPAS, který je jako jeden z mála na tuzemském trhu akreditován jako přípravný materiál pro ECDL testy dle Sylabu 5.0. Většina ze zaměstnanců této společnosti úspěšně absolvovala i závěrečné ECDL testy.
8. března 2009
Pobočka neživotní pojišťovny CHARTIS EUROPE S.A. (dříve PRVNÍ AMERICKO – ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s., AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Ćeskou republiku), která patří k největším světovým společnostem v oblasti neživotního pojištění, využila koncept ECDL pro ověření výsledků vlastního vzdělávacího procesu v oblasti práce s počítačem. Téměř 50 zaměstnanců této pojišťovny získalo v průběhu roku 2008 doklad své počítačové gramotnosti. Testy ECDL realizovala společnost GOPAS, a.s..
11. dubna 2008
Koncept ECDL se stává standardem na Hospodářské komoře ČR. Téměř 300 zaměstnanců absolvovalo v první čtvrtletí tohoto roku komplexní cyklus školení v oblasti pokročilého využívání kancelářského programového vybavení. Nejúspěšnější část vyškolených uživatelů následně absolvuje testování ECDL s cílem získat Osvědčení ECDL Start. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko S - COMP Centre CZ s.r.o.
10. června 2006
Národní bezpečnostní úřad. Testování počítačové gramotnosti pracovníků Národního bezpečnostního úřadu se stává běžným profesním standardem. Probíhající projekt navazuje na vzájemnou spolupráci se společností S-COMP Centre CZ z roku 2002. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko S-COMP Center CZ.
15. dubna 2006
Úřad vlády České republiky. Společnost S-COMP Centre CZ v březnu 2006 započala projekt vzdělávání zaměstnanců Úřadu vlády ČR v oblasti ECDL. Všichni účastníci absolvují prezenční školení v týdenních intervalech a mezi tímto obdobím mají k dispozici výukové e-learningové moduly pro samostudium. Každý účastník školení po měsíční přípravě absolvuje testy ECDL START. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko S-COMP Centre CZ
11. dubna 2006
Zapojení dalších úřadů práce do konceptu ECDL. V průběhu roku 2005 a 2006 začaly pořádat rekvalifikační kurzy ukončení osvědčením ECDL Start pro uchazeče o zaměstnání úřady práce v Praze, Ostravě, Brně, Opavě a Novém Jičíně. Referneci poskytlo akreditované testovací středisko NICOM, a.s.
1. dubna 2006
Nové projekty na Novojičínsku. Městský úřad Nový Jičín nechává otestovávat svoje zaměstnance, v poslední době bylo na Novojičínsku a okolí otestováno přes 400 lidí. Střední škola Nový Jičín získala a realizuje "Motivační programy pro zlepšení zaměstnatelnosti vybraných cílových skupin v regionu Nový Jičín" hrazené z fondu Phare 2003, které jsou určeny pro ženy po mateřské dovolené a pro ženy v pozdně produktivním věku vracející se na trh práce. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o..
26. května 2005
Dlouhodobě a úspěšně využívá ECDL testování počítačové gramotnosti významná inženýrská, konzultační a projektová společnost v oblasti dopravních staveb, společnost SUDOP PRAHA a.s.. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko DIGI TRADE, s.r.o.
13. května 2005
Do konceptu ECDL se zapojila v průběhu roku 2004 i CitiBank, která nechává ověřovat počítačovou gramotnost svých zaměstnanců. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko GOPAS, a.s.
13. května 2005
Velmi dobrým příkladem využití konceptu ECDL pro budoucnost zdravotně postižených je Jedličkův ústav. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko GOPAS, a.s.
13. května 2005
Do ECDL testování se zapojila zahraniční společnost Accenture Services, významný poskytovatel služeb v oblasti logistiky, informačních technologií, finančnictví a účetnictví. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko Computer Help, s.r.o.
12. května 2005
Další krajský úřad zapojen do konceptu ECDL. Akreditované testovací středisko Jintes CB, s.r.o. v loňském roce úspěšně provádělo přípravu a testování vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje. V závěru roku bylo slavnostně předáno 33 absolventům osvědčení ECDL Start. V současné době probíhá další příprava a testování a společnosti Jintes CB, s.r.o. předpokládá, že na přelomu května a června bude předávat dalších přibližně 40 osvědčení ECDL Start.
11. května 2005
Dalším krajským úřadem, který se angažuje v konceptu ECDL je Krajský úřad Liberec, který nechal otestovat vybrané zaměstnance. Referenci poskytlo akreditované testovací středisko Datron, s.r.o.
9. srpna 2004
Konzultační společnost Talents Czech zaměřující se na oblast lidských zdrojů přijala koncept ECDL jako jeden z nástrojů pro klasifikaci uchazečů o zaměstnání u svých klientů. Talents Czech nabízí personální poradenství a služby pro zákazníky ze segmentu IT, telekomunikací, ale zároveň a stále častěji pro společnosti vlastnící rozsáhlé informační systémy, jako jsou společnosti působící v oblasti bankovnictví a finančních služeb, sektoru státní správy, technologicky náročné výroby atd. Společnost vnímá ECDL certifikaci jako značný přínos v posuzování obecných počítačových znalostí kandidátů, zvláště v oblasti základních uživatelských balíků a aplikací.
9. února 2004
Jeden z největších zaměstnavatelů v České republice - České dráhy, a.s., prostřednictvím TELEMATIKA, odštěpný závod, úspěšně ukončil akreditační řízení a vybudoval tak tři plnohodnotná testovací střediska pro ECDL testování se sídlem v Praze, Ostravě a Pardubicích. Smyslem tohoto kroku je zvýšit úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců Českých drah v rámci budovaného systému vzdělávání. Současně se počítá i s komerčním využitím při vzdělávání široké veřejnosti.
19. října 2003
V roce 2002 akreditované testovací středisko pro ECDL testování - AutoCont CZ, a.s. Praha - v rámci školících aktivit v oblasti informačních technologií, otestovalo úspěšně úroveň počítačové gramotnosti vybraných pracovníků SSHR - Státní správy hmotných rezerv. Tímto se další významná státní organizace zapojila do využití konceptu ECDL v České republice.
1. září 2003
V průběhu srpna 2003 proběhla v akreditovaném testovacím středisku ECDL S-COMP Centre CZ s.r.o. certifikace specialistů HelpDesku Plzeňského Prazdroje. Tímto krokem projevil všem jistě velmi známý tuzemský výrobce vynikajícího piva ale také významný zaměstnavatel zájem o využití konceptu ECDL při realizaci své personální politiky.
11. března 2003
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové využívá koncept ECDL pro testování vstupních znalostí studentů v oblasti IT - Ve studijních plánech 1. ročníků všech studijních oborů FIM je zařazen v letním semestru 1. ročníku studia předmět Aplikované informační technologie (AITE). Absolvování tohoto předmětu je povinné pro studenty všech oborů studia mimo IM(2) a K-IM(2). Protože studenti, kteří přicházející na fakultu, mají velmi rozdílné znalosti a dovednosti používání ICT, je studium předmětu AITE podmíněno prokázáním vstupních znalostí. Požadované vstupní znalosti vycházejí z mezinárodního konceptu ECDL a pokrývají následující oblasti: Základy informačních technologií · Používání PC a správa souborů · Textový editor · Služby informační sítě. Své znalosti prokazují studenti splněním vstupního testu nebo pomocí Osvědčení ECDL Start.
24. května 2002
Česká spořitelna – jeden z nejvýznamnějších bankovních ústavů v ČR - připravuje v tomto roce vytvoření vlastního akreditovaného střediska pro ECDL testování. Cílem České spořitelny je neustále zdokonalovat znalosti zaměstnanců a to nejen v oblasti bankovních produktů, ale i v oblasti zvládnutí nových kancelářských aplikací s možností certifikace. Zavedení certifikace je dalším v řadě kroků, které směřují ke zlepšení vnitřní komunikace banky a ve svém důsledku vedou k rostoucí kvalitě služeb pro klienty.
3. května 2002
Pracovníci odboru mezinárodní policejní spolupráce se stali držiteli certifikátu ECDL. Policejní prezidium Policie České republiky hodnotí tento krok jako důležitý prvek pro zvýšení kvality komunikaci mezi bezpečnostními složkami v Evropě. Poděkování vedoucího odboru mezinárodní policejní spolupráce testovacímu středisku ECDL S-Comp Centre CZ s.r.o..
30. dubna 2002
Další významnou státní institucí, která se zapojila do využítí konceptu ECDL v České republice, je Česká televize, centrum vzdělávání. Tato veřejnoprávní instituce, o jejímž významu pro vzdělávání široké veřejnosti jistě nelze pochybovat, vstoupila do akreditačního řízení s cílem vybudovat plnohodnotné testovací středisko pro ECDL testování svých zaměstnanců.
26. dubna 2002
Národní bezpečnostní úřad se rozhodl standardizovat znalosti svých zaměstnanců v oblasti IT. Stejně jako jinde v Evropě se i zde ukázal nejvhodnějším nástrojem pro získání a udržení počítačové gramotnosti osvědčený "počítačový řidičák" – koncept ECDL. V první čtvrtině tohoto roku došlo k plošnému zmapování znalostí jednotlivých kancelářských aplikací u vybraných zaměstnanců. Na základě toho bylo připraveno několik úrovní školení, přiměřené znalostem zaměstnanců. Následovat bude výukový proces na jehož konci bude získání Osvědčení ECDL Start. Projekt je personalisty a IT odborníky NBÚ velmi pečlivě připraven. Rozřazovací testování, vlastní výuku i závěrečné testy zajišťuje akreditované testovací středisko ECDL, společnost S-COMP Centre CZ s.r.o..
10. března 2002
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství: Ministerstvo zemědělství je prvním ministerstvem v ČR a jednou z našich prvních státních institucí, jejíž zaměstnanci projdou testováním ECDL. Partnerem této významné státní instituce je akreditované testovací středisko ECDL při České zemědělské univerzitě v Praze.
Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena