Program Digitální fotografie

Program Digitální fotografie (ECDL Endorsed) pokrývá uživatelské počítačové znalosti a dovednosti, se kterými se lze setkat v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií. Je určen především digitálně gramotným uživatelům výpočetní techniky se zaměřením na digitální fotografii a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát Digitální fotografie

Certifikát Digitální fotografie (Digital Photography Certificate) – mezinárodní doklad pokročilých uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele v oblasti digitální fotografie. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na velmi dobré úrovni využívat nástroje pro práci s digitální fotografií.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán národními modulárními Sylaby Digitální fotografie. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti práce s digitální fotografií, tj. modul DF1 - Správa a archivace digitálních fotografií, DF2 - Úpravy a vylepšování digitálních fotografií a DF3 - Sdílení a prezentace digitálních fotografií. Tyto moduly mají v rámci programu Digitální fotografie různou obtížnost. Zájemce o Certifikát Digitální fotografie musí úspěšně složit všechny tři moduly programu Digitální fotografie.

Certifikát ECDL Profile (Modular)

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).

INDEXY Digitální fotografie

Každý zájemce, který chce absolvovat zkoušky Digitální fotografie, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program Digitální fotografie.

Index Digitální fotografie – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (min. 1, max. 3 moduly). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu Digitální fotografie nebo Certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Single – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2023 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.