Logo ECDL Core

Základní program ECDL

Základní program ECDL (Core) se zabývá běžnými uživatelskými, tzv. přenositelnými digitálními znalostmi a dovednostmi, které lze uplatnit prakticky kdekoli v osobním nebo pracovním životě. Je určen pro vzdělávání široké veřejnosti a může vést k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát ECDL START

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – základní mezinárodní doklad dosažené úrovně digitálních znalostí a dovedností. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má alespoň takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá většinu hlavních oblastí a základních kompetencí vzdělávacího rámce DIGCOMP a je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru: Moduly M2, M3, M4, M7, M12, M14, M15

Certifikát ECDL

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) ) – standardní mezinárodní doklad dosažené úrovně digitálních znalostí a dovedností. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně kvalifikovaný, tj. že je připraven pro efektivní využívání běžných digitálních technologií využívaných na trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá poměrně detailně odpovídající oblasti vzdělávacího rámce DIGCOMP a je přesně popsán příslušnými mezinárodně standardizovanými ECDL Sylaby.

Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty. platová kartička ECDL Core

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze sedmi z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru: Moduly programů ECDL Core a ECDL Advanced

Certifikát ECDL Profile

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad dosažené úrovně vybraných digitálních znalostí a dovedností. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích digitálních znalostech a dovednostech (profilu znalostí a dovedností). K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných ECDL zkoušek konceptu ECDL, a to nezávisle na druhu ECDL programu (ECDL Core, ECDL Advanced, Digitální fotografie, e-Citizen a dalších).


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2022 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.