ECDL
Logo ECDL Advanced

Program ECDL Advanced

Program ECDL Advanced (pokročilý) pokrývá profesionální uživatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi. Je určen především zkušeným uživatelům výpočetní techniky a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát ECDL ADVANCED

Certifikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Certificate) – mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital Excelence) v odpovídající oblasti. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace v oblasti, pro kterou byl doklad vydán.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem, AM5 - Pokročilá použití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtížnost. Zájemce o zkoušky ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku z některého ze čtyř pokročilých modulů ECDL Advanced.

Certifikát ECDL Expert

Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) – mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital Excelence). Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace ve všech běžných oblastech.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem a AM5 - Pokročilá použití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtížnost. Zájemce o Certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit zkoušky alespoň ze tří pokročilých modulů ECDL Advanced.

Certifikát ECDL Profile (Modular)

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).

INDEXY ECDL

Každý zájemce, který chce absolvovat zkoušky ECDL úrovně Advanced, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Advanced.

Index ECDL Expert – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (min. 1, max. 4 moduly). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Advanced, Expert nebo Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Single – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.


Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2021 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.