Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Logo ECDL Core

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát ECDL START

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce. platová kartička ECDL Core

Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty.

Certifikát ECDL Profile (Modular)

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).

Indexy ECDL

Každý zájemce, který chce absolvovat testy úrovně ECDL Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Core.

Index ECDL Select – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (min. 1, max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zaznamenává akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Profile – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z libovolných existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Profile. V ceně indexu ECDL Profile je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití.

Index ECDL Single – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Zobrazit původní Index ECDL Core

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2017 ČSKI. Všechna práva vyhrazena