Logo ECDL - European Computer Driving Licence
Ekonomicko-organizační model konceptu ECDL v ČR

Ekonomicko-organizační model konceptu ECDL v ČR

ÚVOD

Ekonomicko-organizační model využití konceptu ECDL v České republice (dále jen Ekonomicko-organizační model) byl vyvinut na základě mezinárodně platných pravidel konceptu ECDL stanovených vlastníkem práv, nadací ECDL Foundation Irsko a národním licenciátem ECDL - Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI).

Ekonomicko-organizační model umožňuje zapojit do konceptu ECDL v ČR celou škálu nejrůznějších organizací, institucí, komerčních společností, neziskových organizací, základních, střeních i vysokých škol, podniků a podobně, které mají často protichůdné záměry a cíle, různou motivaci pro svou činnost, ale i různé obchodní možnosti a schopnosti. Tento model je velmi pružný a využitelný pro téměř jakékoli subjekty, zejména proto, že jim umožňuje vybrat si právě takový způsob zapojení do konceptu ECDL, který nejvíce vyhovuje jejich zaměření a cílům.

ZAINTERESOVANÉ STRANY

Národní licenciát

Národní licenciát je hlavním garantem kvality certifikačních procesů konceptu ECDL v ČR. Posláním národního licenciáta, jako neziskové organizace, je popularizovat hlavní myšlenky konceptu a dohlížet na dodržování mezinárodních pravidel pro ECDL testování. Národní licenciát uzavírá smluvní vztah se sublicenciátem konceptu ECDL za účelem zajištění všech praktických činností spojených s budováním, udržováním a rozšiřování konceptu ECDL v ČR.

Národní sublicenciát

Národní sublicenciát konceptu ECDL je hlavním poskytovatelem služeb konceptu ECDL potenciálním i akreditovaným partnerům, zejména testovacím střediskům.

Primárními úkoly a odpovědností sublicenciáta jsou:

 • Vytváření, udržování a rozvíjení sítě akreditovaných partnerů nabízejících služby v rámci konceptu ECDL,
 • akreditace všech typů subjektů a jejich vybavení pro ECDL testování,
 • poskytování licence pro ECDL testování a licence pro využívání národního informačního systému WASET,
 • prodej a distribuce ECDL indexů – oprávnění pro zájemce vstoupit do procesu ECDL testování,
 • sledování kvality testování, tak aby bylo zabezpečeno dodržování pravidel certifikačních procesů,
 • vývoj, správa a údržba národního informačního systému WASET a zpracování procesních dat a osobních údajů.

Testovací středisko

Testovací středisko je hlavním obchodním partnerem národního sublicenciáta a jediným partnerem pro zájemce o zkoušky ECDL. Každé testovací středisko musí být akreditované a musí být držitelem platné licence pro ECDL testování. Testovací středisko může mít pobočku (pobočky), která však musí být samostatně akreditována.

Testovací středisko musí být držitelem licence pro používání informačního systému pro ECDL testování WASET, který umožňuje mimo jiné registrovat zájemce o zkoušky ECDL, plánovat a zveřejňovat termíny testování, vyhodnocovat výsledky testů, najmout či pronajmout testovací místnost nebo testera, objednávat certifikáty, uchovávat procesní data týkající se samotného certifikačního procesu a podobně.

Testovací středisko musí mít pro uzavření smlouvy o akreditaci nejméně jednu akreditovanou testovací místnost a nejméně jednoho akreditovaného testera. Pro každý konkrétní termín testování musí testovací středisko disponovat dvěma akreditovanými testery – jedním pro vedení testování, druhým pro vyhodnocení testů zájemců o zkoušky ECDL.

Testovací středisko může pro ECDL testování využít vlastní testovací místnost a/nebo testera nebo najmout testovací místnost a/nebo testera z jiného testovacího střediska, případně využít nezávislého testera. Stejně tak si testovací středisko může pro účely testování najmout akreditovanou testovací místnost od provozovatele samostatné testovací místnosti.

Provozovatel samostatné testovací místnosti

Provozovatel samostatné testovací místnosti není držitelem licence pro ECDL testování, může však poskytnout svou akreditovanou místnost k testování jinému akreditovanému testovacímu středisku a/nebo poskytnout služby svých akreditovaných testerů, pokud nějaké má.

Každý provozovatel samostatné testovací místnosti musí disponovat nejméně jednou akreditovanou testovací místností a může také disponovat jedním nebo více akreditovanými testery.

Provozovatel samostatné testovací místnosti nemůže sám organizovat a provádět ECDL testování. Jinými slovy, akreditovaná testovací místnost a/nebo tester může být najat k testování akreditovaným testovacím střediskem, které jediné může testování uspořádat.

Tester

Osoba oprávněná (akreditovaná sublicenciátem) pro vedení ECDL testování a vyhodnocování výsledků ECDL testů. Každý tester musí získat ECDL certifikát za ztížených podmínek a projít odbornou přípravou, jejíž součástí jsou školení a trénink ve vyhodnocování vypracovaných ECDL testů.

Tester nemůže organizovat a provádět testování sám o sobě na vlastní účet. Pro tento účel musí být zaměstnán nebo jinak smluvně najat akreditovaným testovacím střediskem, které je držitelem platné licence pro ECDL testování.

Zájemce o zkoušky ECDL

Osoba, která absolvuje ECDL testy s cílem ověřit nabyté znalosti a dovednosti, případně získat některý z mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Každý zájemce o zkoušky musí mít před testováním vlastní ECDL index (doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL testování), který může zakoupit v libovolném testovacím středisku.

VYBAVENÍ PRO ECDL TESTOVÁNÍ

Testovací místnost

Běžná místnost (učebna) vybavená osobními počítači připojenými do sítě LAN a pro testování vybraných modulů k Internetu.

Každá místnost pro ECDL testování musí být akreditovaná sublicenciátem. Na každém počítači v testovací místnosti musí být nainstalováno takové programové vybavení, které je potřebné pro ECDL testování. Toto programové vybavení (tzv. testovací platformy) musí být akreditováno sublicenciátem.

Mobilní testovací místnost

Na první pohled je mobilní testovací místnost obvykle chápána jako sada osobních počítačů, které jsou schopny propojení do sítě LAN a k Internetu a jsou plně mobilní. Z pohledu ekonomicko-organizačního modelu není však podmínkou, aby šlo o přenosné počítače a ani o počítače ve vlastnictví testovacího střediska. Ve skutečnosti, resp. po právní stránce, jde totiž pouze o podmíněné oprávnění akreditovaného testovacího střediska dočasně účelově zřídit testovací místnost kdykoli a kdekoli to považuje testovací středisko za potřebné. Vždy však musí být dodrženy všechny požadavky na vybavení testovací místnosti, jako by šlo o místnost standardně akreditovanou sublicenciátem.

Každá mobilní místnost pro ECDL testování musí být předem akreditovaná sublicenciátem, a to praktickým předvedením schopnosti testovacího střediska mobilní místnost sestavit a konfigurovat pro účely ECDL testování.

Databáze testů

Databáze testů představuje sadu teoretických otázek a praktických úkolů, které zájemce o zkoušky zodpovídá a plní v rámci testování v prostředí akreditovaných testovacích platforem. Databáze testů, tzv. QTB, je vydávána vlastníkem konceptu ECDL Foundation pro celý svět najednou a se stejným obsahem. Za lokalizaci QTB po jazykové i věcné stránce je odpovědný národní sublicenciát.

Testovací platforma

Testovací platforma je kombinací několika programových produktů, které jsou potřebné pro uskutečnění ECDL testování. Důležitým rysem testovací platformy je kompatibilita s aktuální a platnou databází testů.

Termín testování

Termín testování je událost, během které je zájemce o ECDL certifikát testován. Termín testování je hlavním procesním prvkem ECDL testování.

SMLUVNÍ VZTAHY

Vlastník konceptu ECDL a Národní licenciát

Obě smluvní strany uzavírají licenční smlouvu s platností nejméně 5 let. Národním licenciátem může být pouze profesně orientovaná a mezinárodně aktivní nezisková organizace splňující náročné požadavky. Touto smlouvou poskytuje vlastník konceptu ECDL – nadace ECDL Foundation Irsko národnímu licenciátovi práva k využití konceptu ECDL na území ČR. Smlouva upravuje všechny související oblasti, zejména procesní pravidla a ochranu autorských práv.

Národní licenciát a Sublicenciát

Obě smluvní strany uzavírají sublicenční smlouvu. Touto smlouvou podstupuje národní licenciát sublicenciátovi většinu výkonných práv národního licenciáta včetně řady svých povinností plynoucích ze základní licenční smlouvy vyjma práv na kontrolní činnost.

Tento smluvní vztah se uzavírá se na dobu pěti let. Smlouva mimo jiné rozděluje kompetence v pracovní skupině ECDL-CZ, upravuje povinnosti smluvních stran v oblasti ochrany autorských práv a zpracování osobních údajů a řeší vzájemné ekonomické vztahy.

Sublicenciát a Testovací středisko

Smlouva o akreditaci testovacího střediska je základní smluvní dokument uzavíraný s obchodními partnery – testovacími středisky. Hlavním smyslem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých je sublicenciátem udělena testovacímu středisku licence pro ECDL testování.

Smlouva pokrývá také veškeré akreditační služby sublicenciáta, služby odborné přípravy osob, služby technické a obchodní podpory, služby spojené s využíváním informačního systému, oblast použití osobních údajů a oblast ochrany autorských práv ke konceptu ECDL a řadu dalších oblastí.

Hlavním cílem komerčních testovacích středisek je obvykle vytvoření podmínek pro přímou nebo nepřímou tvorbu zisku, u podnikových středisek pak pro nepřímou tvorbu zisku. Školská testovací střediska jsou motivována celou škálou možných cílů, od prestižní služby pro své žáky, studenty či pedagogy, až po zlepšení hospodaření či tvorbu zisku.

Sublicenciát a Provozovatel samostatné testovací místnosti

Tento smluvní vztah nemá charakter klasické písemné smlouvy, provozovatel samostatné akreditované testovací místnosti pouze musí splnit podmínky sublicenciáta na povinné technické, programové, sociální a další pomocné vybavení testovací místnosti. Účinnost tohoto smluvního vztahu je podmíněna případným schvalováním změn ve vybavení.

Cílem tohoto smluvního vztahu z pohledu sublicenciáta je příprava podmínek pro zajištění fungování ekonomicko-organizačního modelu a splnění procesních pravidel. Provozovatelé samostatných testovacích místností jsou obvykle motivováni možností zajistit pro své zaměstnance, žáky či studenty snadnou dostupnost ECDL testování, případně možností tuto místnost pronajímat testovacím střediskům.

Sublicenciát a Tester

Tento smluvní vztah nemá charakter klasické písemné smlouvy. Tester musí projít odbornou přípravou, na základě které získá licenci pro vedení ECDL testování nebo hodnocení ECDL testů ve spolupráci se zastřešujícím akreditovaným testovacím střediskem.

Smluvní vztah je podmíněn plněním aktuálních směrnic pro ECDL testování a pokrývá mimo jiné akreditační služby sublicenciáta, služby odborné přípravy, služby procesní podpory, služby spojené s využíváním informačního systému, ochrany autorských práv ke konceptu ECDL a řadu dalších oblastí.

Cílem tohoto smluvního vztahu je z pohledu sublicenciáta příprava testerů pro zajištění fungování ekonomicko-organizačního modelu a splnění procesních pravidel. Testeři jsou obvykle motivování osobními odbornými nebo ekonomickými zájmy nebo zájmy svého zaměstnavatele.

Testovací středisko a Tester

Každé testovací středisko musí mít nejméně jednoho akreditovaného testera v pracovně právním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti). Druhého testera (případně další testery), který je potřebný pro nezávislé hodnocení ECDL testů, může testovací středisko účelově najímat. Pro druh tohoto nájemního vztahu není předepsána forma smlouvy.

Hlavním cílem smluvního vztahu pro testovací střediska je dodržení podmínek a pravidel ECDL testování. Pro testera je obvykle hlavním smyslem uzavření tohoto typu smluvního vztahu přímá nebo nepřímá výdělečná činnost.

Provozovatel Samostatné testovací místnosti a Tester

Tento vztah je velmi podobný vztahu mezi testovacím střediskem a testerem, provozovatel však nemusí mít ani jednoho testera v pracovně právním vztahu.

Testovací středisko a Provozovatel samostatné testovací místnosti

Každé testovací středisko může mít zájem zorganizovat testování v jiném místě, než je jeho vlastní sídlo nebo adresa vlastní testovací místnosti. Testovací středisko si může smluvně najmout kteroukoliv testovací místnost jiného testovacího střediska či samostatného provozovatele testovací místnosti a každý provozovatel testovací místnosti může smluvně pronajmout svou akreditovanou testovací místnost jinému testovacímu středisku. Forma smlouvy není předepsána a je výhradně věcí obou smluvních stran.

Nájem a pronájem akreditovaných místností je věcí nabídky a poptávky a je často využíván testovacími středisky při snaze vyhovět přání zákazníka na vhodné místo konání ECDL testů. Tento smluvní vztah je také často uzavírán v případech, kdy je vlastní testovací místnost z nejrůznějších technických důvodů mimo provoz, případně když vlastní testovací místnost kapacitně nebo programovým vybavením nevyhovuje požadavkům zákazníka nebo potřebám testovacího střediska.

Testovací středisko a Zájemce o zkoušky ECDL

Akreditované testovací středisko poskytuje zájemcům o zkoušky ECDL služby testování a hodnocení ECDL testů a další související služby, typicky přípravná školení, za jejichž poskytnutí zájemci obvykle středisku platí. Přitom služby ECDL testování lze poskytovat v různé struktuře (granularitě). Stanovení konkrétních obchodních a cenových podmínek ECDL testování je v rámci dodržování sublicenciátem předepsané cenové politiky věcí akreditovaného testovací střediska.

Při poskytování těchto služeb musí testovací středisko respektovat mimo jiné mezinárodně deklarovaná práva testovaného zájemce o zkoušky ECDL. Forma smluvního vztahu není předepsána a je věcí každého konkrétního testovacího střediska a konkrétního testovaného zájemce.

Hlavním cílem komerčních testovacích středisek je obvykle přímá tvorba zisku, u podnikových středisek pak nepřímá tvorba zisku. Školská testovací střediska jsou motivována celou škálou možných cílů. Cílem zájemce je získání některého z mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů nebo pouhé absolvování vybraného ECDL testu, a to na základě svého rozhodnutí nebo rozhodnutí zaměstnavatele či vzdělávací organizace.

PRINCIP FUNKCE

Testování zájemců o zkoušky ECDL mohou v České republice provádět výhradně národním sublicenciátem ECDL smluvně pověřená a pro tento účel akreditovaná testovací střediska, kterými mohou být jak komerční, tak nekomerční subjekty, společnosti či organizace, právnické, ale i fyzické osoby. Tyto subjekty mají povinnost:

 • respektovat a naplňovat ekonomicko-organizační model a cenovou politiku,
 • dodržovat závazné směrnice a řídit se postupy pro ECDL testování,
 • plnit všechny ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy o akreditaci testovacího střediska.

Akreditaci ECDL mohou získat následující subjekty:

 • testovací středisko,
 • pobočka testovacího střediska,
 • testovací místnost testovacího střediska,
 • testovací místnost samostatného provozovatele,
 • obilní testovací místnost,
 • testovací platforma,
 • tester.

Pro uskutečnění ECDL testování se musí na jednom místě a v jednom termínu sejít, vyskytnout či vzájemně spolupracovat minimálně:

 • akreditované testovací středisko s platnou smlouvou o akreditaci, případně jeho pobočka,
 • akreditovaná testovací místnost,
 • akreditovaná testovací platforma,
 • databáze testů vhodná pro ECDL testování na odpovídající testovací platformě,
 • akreditovaný tester pro vedení testování (druhý akreditovaný tester pro následné hodnocení vypracovaných testů),
 • zájemce o zkoušky ECDL, který bude absolvovat ECDL testy.

Jednotlivé akreditované subjekty se zapojují do ECDL testování v různých obvyklých „konfiguracích“. Princip „skládačky“ umožňuje žadatelům o akreditaci vybrat si model zapojení do konceptu ECDL, který nejvíce vyhovuje jejich zaměření, cílům či motivaci. Nejběžnější konfigurace akreditovaných subjektů jsou následující:

 • klasické malé komerční společnosti zaměřené na oblast ICT školení a menší organizace obvykle žádají o akreditaci testovacího střediska, dvou testerů a jedné testovací místnosti s jednou až dvěma testovacími platformami pro každý testovaný modul,
 • větší komerční vzdělávací společnosti, IT systémoví integrátoři, dodavatelé komplexních služeb a některé vysoké školy žádají obvykle o akreditaci testovacího střediska, několika testovacích místností s řadou testovacích platforem a řadou testerů, často žádají i o akreditaci několika vlastních poboček či fakult rozmístěných po celé republice,
 • střední a vyšší odborné školy obvykle žádají o akreditaci testovacího střediska, jedné testovací místnosti s jednou testovací platformou pro každý testovaný modul a jedním testerem, případného chybějícího testera si najímají,
 • základní a všeobecné střední školy často využívají jednoduchou možnost získání akreditace samostatné testovací místnosti s jednou testovací platformou pro každý testovaný modul, některé školy nechávají akreditovat své testery, testování v těchto místnostech je však možné pouze ve spolupráci s akreditovaným testovacím střediskem,
 • odborně a organizačně zdatné osoby, někdy samostatně výdělečně činné, získávají akreditaci testera a spolupracují s různými testovacími středisky při vedení testování nebo hodnocení testů.

Obchodně se funkce konceptu ECDL v České republice řídí tržním principem „nabídky a poptávky“, kde:

 • zájemce o zkoušky ECDL má právo výběru akreditovaného testovacího střediska (třeba i na každý test jiného), a to na základě svého rozhodnutí, které je ovlivňováno cenou za testování, polohou a dostupností testovacího střediska, nabídkou vhodných testovacích platforem a podobně,
 • akreditovaný tester pro ECDL testování (fyzická osoba) má možnost provádět testování (vedení nebo hodnocení testů) pro libovolné akreditované testovací středisko, bude-li mít toto středisko zájem, a to na základě uzavřeného smluvního vztahu, může být tedy smluvně najat nebo pronajat,
 • subjekt provozující akreditovanou testovací místnost (tento subjekt nemusí být nutně akreditovaným testovacím střediskem) má možnost tuto testovací místnost nabídnout (pronajmout) akreditovanému testovacímu středisku, případně v rámci samostatné obchodní dohody s akreditovaným testovacím střediskem získat výhodnější ceny za testování zájemců v této testovací místnosti (například jde-li o testovací místnost organizace, která chce zajistit testování svých zaměstnanců a nemá sama zájem nebo možnost získat akreditaci pro testování),
 • akreditované testovací středisko může uzavírat dohody o využití svých akreditovaných testovacích místností jinými středisky nebo se dohodnout na využití jiných libovolných akreditovaných testovacích místností pro své potřeby, svých nebo jiných samostatných akreditovaných testerů a nabízet ECDL testování na libovolné z akreditovaných testovacích platforem zájemcům o zkoušky ECDL.

Akreditace pro ECDL testování udělená národním sublicenciátem:

 • je pro testovací středisko podmíněna uzavřením Smlouvy o akreditaci, tato smlouva se uzavírá obvykle na období 3 let s možností prodloužení a úhradou ročních licenčních poplatků za využívání konceptu ECDL,
 • je pro testovací místnost časově neomezená (testovací místnost se svým vybavením může však morálně zastarat, tj. po jisté době nemusí již být zájem ze strany zájemců o zkoušky nebo testovacích středisek tuto testovací místnost využít),
 • je u testovacích platforem omezena platnou verzí QTB (neveřejná databáze testovacích otázek),
 • je pro akreditovaného testera podmíněna dodržováním aktuálních platných směrnic a pravidel pro ECDL testování a úhradou ročních licenčních poplatků za využívání konceptu ECDL.

CENOVÁ POLITIKA

Cenová politika konceptu ECDL se v České republice řídí:

 • procesními pravidly stanovenými ECDL Foundation Irsko,
 • smluvními pravidly stanovenými národním sublicenciátem ECDL,
 • ceníkem služeb pro obchodní vztah testovací středisko - zájemce o zkoušky,
 • ceníkem služeb pro obchodní vztah sublicenciát - testovací středisko - tester,
 • smlouvou o akreditaci testovacího střediska,
 • záměry a cíli akreditovaných testovacích středisek.

V rámci ceníku služeb (testovací středisko – zájemce o zkoušky) jsou ceny strukturovány na:

 • poplatky za ECDL doklady, které jsou pevně stanovené sublicenciátem,
 • ceny za služby testovacího střediska směrem k testovaným zájemcům, jejichž rámcová úroveň a struktura je sublicenciátem pouze doporučena.

V rámci ceníku služeb (sublicenciát - testovací středisko – tester) jsou ceny strukturovány na:

 • jednorázové akreditační poplatky, které jsou hrazeny žadateli o akreditace a slouží k úhradě nákladů národního sublicenciáta ECDL spojených s akreditačními procesy,
 • periodické roční licenční poplatky, které jsou hrazeny všemi akreditovanými subjekty (testovací střediska, pobočky, testeři), které využívají koncept ECDL za účelem tvorby zisku, k zajištění peněžních nebo jiných nepeněžních příjmů či jiného druhu vlastního prospěchu - tyto poplatky slouží k úhradě průběžných nákladů národního licenciáta spojených s inspekční činností akreditovaných subjektů, lokalizací databáze testů a rozvojem konceptu ECDL v České republice,
 • poplatky za služby spojené odbornou přípravou testerů, tj. za ECDL testování budoucích akreditovaných testerů za ztížených podmínek, odborná a obchodní školení a za srovnávací zkoušky nezbytné pro dodržování jednotného standardu hodnocení testů, které jsou určené na pokrytí nákladů národního sublicenciáta a jeho subdodavatelů.

V rámci stanovené obchodní politiky jsou akreditovaná testovací střediska povinna:

 • řídit se sublicenciátem doporučenými cenami pro testování zájemců z řad veřejnosti, tj. používat ceny doporučené sublicenciátem nebo ceny pohybující se přiměřeně kolem doporučených cen,
 • prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a médií (Internet, tištěná inzerce, televizní a rozhlasové vysílání, veřejné prezentace, …) zveřejňovat pouze doporučené ceny nebo ceny pohybující se přiměřeně kolem doporučených cen,
 • dodržovat sublicenciátem stanovené dvě základní cenové hladiny, tj. vyšší, určenou pro běžné zájemce z řad veřejnosti a zvýhodněnou, pro zájemce z oblasti školství (žáci, studenti, pedagogové) a pro zdravotně postižené zájemce.

Stanovování cen za služby ECDL testování ve zvláštních obchodních případech, například při výběrových řízeních vyhlašovaných státní správou tak, aby nedošlo k porušení cenové politiky, je věcí obchodního umu a strategie testovacího střediska. Testovací střediska mohou svůj přístup konzultovat s národním sublicenciátem, který odpovídá za cenovou ochranu trhu v oblasti ECDL testování.

V rámci stanovené obchodní politiky akreditovaná testovací střediska mohou:

 • stanovovat zcela vlastní ceny za služby testování v případě, že testují uzavřenou a veřejně nepřístupnou skupinu zájemců, typicky studenty vlastní školy, zaměstnance vlastního podniku a podobně,
 • testovat bezúplatně uzavřenou a veřejně nepřístupnou skupinu zájemců o zkoušky ECDL, pakliže jsou náklady na ECDL testování hrazeny z jiných zdrojů nebo jiným způsobem,
 • testovat zájemce o zkoušky ECDL z libovolné cílové skupiny, tj. běžné zájemce o zkoušky i zájemce o zkoušky cenově zvýhodněné, tj. zájemce z oblasti školství nebo zdravotně postižené zájemce o zkoušky.

Školská akreditovaná testovací střediska jsou ve vztahu sublicenciát - testovací středisko - tester cenově zvýhodněna, tj. hradí významně nižší akreditační a licenční poplatky. Pokud školské testovací středisko významnou měrou a pravidelně testuje zájemce o zkoušky ECDL mimo oblast školství, tj. zasahuje do běžného trhu komerčních testovacích středisek, pozbývá nárok na zvýhodněné licenční poplatky ze strany sublicenciáta. Nárok na cenové zvýhodnění, resp. jeho odebrání, akreditovaných subjektů posuzuje sublicenciát individuálně.

Platné ke dni 24. 8. 2012

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena